Adobe Digital Journey Roadshow – Stockholm

Idag har vi haft en heldag på Rigo­let­to i Stock­holm där vi pratat om “the trans­for­ma­tion of mar­ket­ing”. Ca 200 dig­i­ta­la per­son­er kom till Rigo­let­to där vi till­sam­mans med våra part­ners lanser­ade Adobe Mar­ket­ing Cloud. Vi var lite oroli­ga att besöket av Oba­ma i Stock­holm skulle orsa­ka ett större bort­fall men det var en härlig skara som var på plats. Dagen inled­des av Matt Lang­ie från Adobe som pratade om ”the trans­for­ma­tion of mar­ket­ing”. Och istäl­let för att the HIPPO (high­est paid per­son) bestäm­mer vad som ska göras att låta datan vara under­lag till goda beslut. Och poängter­ade även att tän­ka mål­grupp först och inte bud­get och kanal.

https://blog.adobe.com/media_772136cfcb5db0d9b023921b45ad55550b7e1954.gif

Mar­ket­ing Cloud består av 5 lös­ningar: Ana­lyt­ics, Tar­get, Expe­ri­ence Man­ag­er, Social och Media opti­miz­er som Adobes spe­cial­is­ter pre­sen­ter­ade via ett exem­pel, Geometrixx, som säl­jer sportar­tik­lar. Vi fick föl­ja med från hur vi hanter­ar och seg­menter­ar datan som kom­mer in, per­son­alis­er­ar sidan genom att anpas­sa färg­er, tex­ter och videos genom drag & drop till de pri­or­it­er­ade seg­menten. Marc Blind­er pratade om Adobe Social och bet­on­ade bland annat vik­ten av att föl­ja relat­er­ade ord och hur Adobe social är ett verk­tyg både för den som pub­licer­ar och för chefer som får en bra över­sikt på vad som hän­der. Ca 25% av tiden som spenderas online spenderas enligt Marc i sociala kanaler, så bety­delse­fullt att ha en strate­gi och automa­tis­er­ade verk­tyg som gör det enkelt och att hantera och agera. Jon Bee­ston ager­ade annon­skö­pare för media opti­miz­er och gav tips på hur vi kan kan få hjälp att spendera rätt mängd pen­gar på search, dis­play och search. Inte för myck­et och inte för lite, utan hit­ta nivån som ger oss opti­mal ROI.

Adobepart­ners på plats i Stock­holm med mon­trar var Accen­ture, Fjord, Val­tech, Sapi­ent, Coun­tquest, Cog­ni­fied, Cre­una, EPAM och Translations.com som nätverkade med delt­a­gare i pauserna.

https://blog.adobe.com/media_953488be8419338b4ca88ebd8c25b07608af062d.gif

https://blog.adobe.com/media_381b70b24edb3d377df7af2e514afd5d35b1e239.gif

På efter­mid­da­gen tit­tade vi på mobile där Gun­nar Klauberg pratade om att mobilt bör vara en inte­gr­erad del av var­je dig­i­tal strate­gi. Frå­ga dig själv HUR, inte OM du behöver en mobil strate­gi. Axel Schafer gav oss en överblick av big data och hur mog­nadsmod­ellen ser ut för oli­ka före­tag.

Åsa Iggström från SEB berät­tade om sina värde­ful­la erfaren­heter och gav tydli­ga tips på vad som kan vara bra att tän­ka på när man job­bar med ana­lyt­ics i kom­plexa organisationer.

https://blog.adobe.com/media_6976373b7bd2350092700a02306d405525d891b1.gif

https://blog.adobe.com/media_50391377a58ac092150762276b22019b77807d18.gif

Dagen avs­lu­tades på scen med en pan­eld­iskus­sion kring framti­dens mark­nads­föring med Fredrik Arnarp från Coun­tquest, Ray Cane from Cog­ni­fied och Suresh Vit­tal från Neolane på scen.

https://blog.adobe.com/media_6a93c42d7c3fce73c5c9daadd502ae9dc01e2f61.gif

Dagen avs­lu­tades med mingel.

https://blog.adobe.com/media_cce02a07925be94d8367608dee79db828f357dab.gif

Tack alla delt­a­gare för en härlig dag.