Jul, kunder och optimering online

Jag kom just till­ba­ka från Web Sum­mit, där 20’000+ sto­ra hjärnor från oli­ka indus­tri­er sam­lades i Dublin för att diskutera öl, män­niskor och teknologi. Från live demos från Ocu­lus Rift till små skate­board star­tups samt Nike som delade med sig av tips från sin mjuk­varu­utveck­ling (ett teck­en i tiden!). Ett återkom­mande tema återkom i den mas­si­va inter­na­tionel­la pub­liken – kun­den – och ännu mer den mobi­la kun­den – som är i pri­or­itet. Det­ta kan tyckas självk­lart men det är förvå­nande hur mån­ga före­tags­beslut som görs med process­er eller pro­duk­top­ti­mer­ing i fokus istäl­let för vad kun­den tänker, gör och sök­er.

Kun­den har alltid var­it grund­ste­nen i Adobes DNA och speciellt under julen, då vi ser det som kri­tiskt att våra egna kun­der – mark­nads­förare – förstår de mobi­la mön­ster och beteen­den hos sina kun­der – de mäk­ti­ga julhandelshopparna.

I Europa, kom­mer 19,3% av online försäljnin­gen under året att äga rum under julen (en 10% ökning från för­ra året) och likaså, förstår vi att det blir mer och mer kri­tiskt att ska­pa insikt i hur du på rätt sätt byg­ger din kundup­plevelse online under den­na period.

https://blog.adobe.com/media_532559ed2ad5b409204b01186dae94b494126c6f.gif

Dessu­tom, högs­ta nivån på online shop­pingda­gar­na förvän­tas nå $2.1 mil­jarder, med den mobi­la shop­pin­gen som ökar 38% i Europa (över­stiger tom USA). I Dan­mark förutser man en ökning i den mobi­la shop­pin­gen på 56%! I UK kom­mer vi att se den högs­ta ande­len mobi­la shop­pare det­ta år med 1 av 4 jul­tra­nsak­tion­er genom­för­da via mobilen.

https://blog.adobe.com/media_0a7f75d8e198fbcedca60ac7ab8fc6d4b0ce2681.gif

Det är bara naturligt att kon­sumenter gör mer jul­han­del på tele­fo­nen och plat­tor tack vare större och bät­tre skär­mar. Och med en fort­satt styr­ka i mobil­trafik till­sam­mans med mobi­la “bea­cons” och mobi­la betal­ningar är en online-till offline upplevelse kri­tisk för konsumenten.

Nu delar vi Adobe® Dig­i­tal Index 2014 Online Hol­i­day Shop­ping Fore­cast, som är en analys av mer än en tril­lion webbesök de senaste 7 åren med 4’500 web­si­dor kom­bin­er­at med data från 5’000 före­tag som använ­der Adobe Mar­ket­ing Cloud — så ger den­na rap­port en bra förut­sägelse av mön­stren av hur jul­shop­pin­gen kom­mer att se ut.

Expecting a datasource

Oavsett om du är en europeisk retail­er som undrar när dina kun­der ska bör­ja shop­pa online eller när jul­han­deln kom­mer att vara störst, eller om du under­sök­er mobi­la shop­ping­mön­ster och den genom­snit­tli­ga spenderin­gen. Kol­la in Adobes Dig­tial Index rap­port eller CMO.com för mer detal­jer­ade förvänt­ningar och kundin­sk­ter från Öster­rike, Bel­gien, Dan­mark, Fin­land, Frankrike, Tysk­land, Ned­er­län­der­na, Norge, Sverige, Schweiz, UK och EU.

Vill du veta mer eller har frå­gor? Sök upp mig på twit­ter på @mrzablan.

Låt den roli­ga jul­shop­pin­gen och mark­nad­sar­betet bör­ja!

Mark