Så förbättrar du sökfunktionen på din webbplats

Sök­funk­tio­nen har länge var­it ett för­sum­mat inslag på mån­ga webb­platser. Sam­tidigt vis­ar en rad under­sökningar att just sök­funk­tio­nen är en av de aspek­ter med störst för­bät­tringspo­ten­tial. Fler och fler bör­jar nu inse den vik­ti­ga roll som en väl fungerande sök­funk­tion spelar för en använ­darvän­lig och kun­dan­pas­sad webb­plats. Är du en av de mån­ga som ser sök­funk­tio­nens sto­ra möj­ligheter inom dig­i­tal mark­nads­föring? Här är några enkla råd om hur du kan vän­da den­na efter­sat­ta funk­tion till en styr­ka och sam­tidigt attra­hera fler kun­der till din webbplats!

En cen­tral utman­ing i utfor­man­det av en webb­plats är att göra det så lätt som möjligt för besökar­na att hit­ta det som de sök­er efter. Det är här sök­funk­tio­nen kom­mer in. I tren­dun­der­söknin­gen Hur mår Sveriges webb­platser? från 2015 uppger hela 93 % av de webb­plat­sans­vari­ga att de har en sök­funk­tion på sin sajt. Den­na höga siffra förvå­nar inte. För exem­pelvis e‑handelsföretag är det naturligtvis av stor vikt att pre­sum­ti­va kun­der snabbt och enkelt kan hit­ta de pro­duk­ter och infor­ma­tion de sök­er.

Sök­funk­tio­nen upp­fat­tas dock genomgående som ett prob­lem i samtli­ga bran­sch­er och sek­tor­er. När man läs­er det fin­stil­ta i rap­porten risker­ar man att sät­ta mor­gonkaf­fet i halsen: Färre än hälften (enbart 43 %) tyck­er att de har en bra sök­funk­tion. Mer än var fjärde webb­plat­sans­varig tyck­er inte sök­funk­tio­nen funger­ar alls. Dessa siffror är täm­li­gen kon­sekven­ta med tidi­gare års under­sökningar och kan därmed ans­es vara tillför­l­itli­ga.

Egentli­gen bor­de den­na infor­ma­tion i och för sig inte förvå­na någon. Jag är nog inte ensam när jag påstår att det ofta är lättare och effek­ti­vare att söka via google än via sök­funk­tio­nen på mån­ga webb­platser. Prob­lemet är dock vad det­ta kan få för kon­sekvenser för ett före­tags för­må­ga att behål­la kun­der. Föreställ dig föl­jande sce­nario: En pre­sum­tiv kund letar efter en giv­en pro­dukt och sur­far in på ditt före­tags webb­plats. Han eller hon är dock osäk­er på exakt var på sajten infor­ma­tio­nen om den­na pro­dukt lig­ger och väl­jer där­för att knap­pa in dess namn på din sök­funk­tion. Söknin­gen ger dock inte önskat resul­tat och besökaren, som har ett kort tålam­od, stänger då webbfön­stret och går istäl­let ut på Google. Upp kom­mer direkt en rad sökre­sul­tat med sam­ma pro­dukt fast hos oli­ka konkur­renter. Följ­den blir allt­så att du för­lorar en kund.

Men sök­funk­tio­nen är inte bara ett verk­tyg för besökar­na, utan kan även ge de webb­plat­sans­vari­ga värde­full infor­ma­tion om efter­frå­gan på mark­naden. Vad är det egentli­gen för infor­ma­tion, pro­duk­ter och tjän­ster som besökar­na letar efter (och som där­för bor­de syn­lig­göras mer)? Svaret på sådana frå­gor kan fås genom en analys av söko­r­den. Det finns mån­ga andra para­me­trar du ock­så kan under­sö­ka genom att analy­sera sökningar­na, tex säsongsmäs­si­ga vari­a­tion­er i efter­frå­gan på pro­duk­ter. Den infor­ma­tion du erhåller kan du sedan använ­da för att opti­mera dina mark­nads­föringskam­pan­jer. I nuläget arbe­tar dock min­dre än en tred­jedel med att analy­sera gjor­da sökningar på sin webb­plats, en påfal­lande låg siffra.

Givet att vi då förstått sök­funk­tio­nens cen­trala roll i en använ­darvän­lig och kund­cen­tr­erad webb­plats kan vi stäl­la oss frå­gan var­för inte mer görs för att för­bät­tra den? Är inte det­ta ett prob­lem som är värt att ta tag i?

Till­sätt ans­var och resurser

Vad kan du då rent konkret göra för att för­bät­tra din webb­plats sök­funk­tion?

En van­lig förk­lar­ing till mån­ga sök­funk­tion­ers låga funk­tion­alitet är att de ej anpas­sats för att till­fredsstäl­la de krav som finns på en sök­funk­tion idag. Det beror i sin tur på att det ofta sak­nas någon direkt ans­varig. Tren­dun­der­söknin­gen vis­ar att de som har en sök­funk­tion­sans­varig ock­så i större utsträck­n­ing blir nöj­da med sök­funk­tio­nen. Men chockerande nog anger ändå hela 54 %, allt­så över hälften, att det sak­nas någon direkt ans­varig för webb­plat­sens sök­funk­tion. Sök­funk­tio­nen är helt enkelt ett grovt efter­satt hjälpmedel. Man under­skat­tar dess nyt­ta och ser inte kop­plin­gen mel­lan en opti­mer­ad sök­funk­tion och högre kundlojalitet.

Men att tydligt fördela ans­var för sök­funk­tio­nen räck­er inte. Mån­ga sök­funk­tion­sans­vari­ga uppger sam­tidigt att de inte läg­ger ner till­räck­ligt med arbete på den. En trolig förk­lar­ing är brist på tid och andra resurs­er. Att utse en ans­varig per­son för sök­funk­tio­nen är allt­så bara ett förs­ta steg i rätt rik­t­ning. Men det krävs mer. För att få en bra och använ­darvän­lig webb­plats måste ock­så tid och andra resurs­er till­sät­tas. Man måste helt enkelt pri­or­it­era sök­funk­tio­nen myck­et högre. En konkret sak man kan göra för att hjäl­pa webb­plats­besökaren att hit­ta rätt är att job­ba myck­et mer med fel­stavningar och syn­onymer i sök­funk­tio­nen.

En webb­plats är säl­lan klar vid lanserin­gen, det krävs ett kon­tin­uerligt arbete för att upprät­thål­la och för­bät­tra alla dess aspek­ter i takt med en mark­nad som ständigt förän­dras. Annars risker­ar före­taget att miss­ly­ck­ats med sin dig­i­ta­la mark­nads­föring.

Det finns mån­ga exem­pel på både dåli­ga och bra sök­funk­tion­er. Rap­porten Hur mår Sveriges webb­platser? vis­ar dock tydligt att de som lyck­ats har en gemen­sam nämnare: de arbe­tar aktivt med sök­funk­tio­nen! Näs­tan var fjärde svarande uppger vidare att de planer­ar byta sök­funk­tion för sin webb­plats under 2015. Det låter som ett utmärkt tillfälle att byta strate­gi och läg­ga större vikt vid den­na vik­ti­ga aspekt. En effek­ti­vare sök­funk­tion innebär en bät­tre och mer kun­dan­pas­sad webb­plats. Vilket i sin tur led­er till fler nöj­da kun­der, såväl nya som gamla!