Resultatet är klart: Adobe 2013 konsumentundersökning för mobil

Har du sett en intres­sant annons på mobilen, klick­at och ham­nat på den van­li­ga webb­si­dan? Kon­sumenter uttryck­er att det­ta hän­der och att det är väldigt irriterande med en 2pt font på en redan liten skärm.

Så vi frå­gade mer än 3´000 mobi­la använ­dare i Europa och Nor­dameri­ka om hur de använ­der sina mobil­er för att sur­fa på webben och vad de vill ha ut av sin mobi­la upplevelse. Vårt resul­tat vis­ar att mobi­la enheter har ändrat sät­tet kon­sumenter inter­ager­ar med före­tag och dig­i­ta­la mark­nads­förare måste förstå hur förän­drin­gen ser ut för att lyckas.

För kon­sumenter som äger både en smart­phone och en läs­plat­ta, är den primära enheten för att sur­fa på nätet fort­farande smart­phone (77%). Men, surf­plat­tor ökar markant från 12% 2012 till 23% 2013.

Kon­sumenter utta­lade att 80% av använ­dan­det av surf­plat­tor sker hem­ma, och det­ta är troligtvis var­för använ­dare av surf­plat­tor spender­ar mer tid i e‑butiker än använ­dare av smartphone.

https://blog.adobe.com/media_2754f0d7df757f2f3a84b9850c9f65e8cc3cde9c.gif

Sta­tis­tiken är top­pen att få, men vad innebär det­ta för din strate­gi för mobilt? Rek­om­men­da­tio­nen från kosu­menter för mobi­la webb­si­dor är ”öka använ­darvän­ligheten”.

Här är våra het­aste tips för att behål­la sina mobi­la kun­der gla­da och öka engagemanget:

Lad­da ner den full­ständi­ga rap­porten Adobe 2013 kon­sumen­tun­der­sökn­ing för mobil.