Info-Tech namnger Adobe Social som ”mästare”

I senaste pub­licer­ade “Ven­dor Land­scape Plus: Social Man­ag­ment Plat­forms (SMMP)” rap­porten, gav Info-Tech Research group Adobe social högs­ta rankn­ing: Mästare.

Adobe blev särskilt upp­märk­sam­mande för:

- Kat­e­gorin för engage­mang: ”Adobe Social utvidgar sin dig­i­tal mar­ket­ing port­följ, och har kraft­ful­la verk­tyg för innehåll­shanter­ing inom sociala media, spårn­ing av kam­pan­jer och engage­mang vid inkom­mande kundkontakt”

- Trend­sättare och kom­mande inom SMMP mark­naden: ”Pro­duk­ten är fokuser­ad på analys av data, arbets­flöde och imple­men­ta­tion av kam­pan­jer i sociala medier”

- Bäs­ta över­gri­pande värde: ”En enkel använ­darmiljö med goda möj­ligheter för bra arbets­flöde gör pro­duk­ten till ett bra val för dem som behöver en kraft­full lös­ning men som är lätt att använ­da.”

Som ett av de före­tag som är nya på mark­naden, är det top­pen att bli erkän­da för våra utveck­lin­gar som Info-Tech gjort i den­na rap­port. Men det innebär dock ej att vi vilar. Sedan rap­porten pub­licer­ades, har vi adder­at engage­mang för utgående kund­kon­takt och analyssup­port för LinkedIn. Vi har expander­at datakäl­lor­na för socialt lyssnande för Foursquare, Insta­gram, Flickr och Google+. Samt intro­duc­er­at en innehåll­skalen­der, nya rap­porter med mera. Läs mer om möj­ligheter­na för Adobe Social här.

Lad­da ner och läs din kopia av rap­porten (på engel­s­ka) här.