Adobe pratar mobilt på Web Content Management Conference 23 oktober

Web Con­tent Mgmt Con­fer­ence är möte­s­plat­sen för dig som arbe­tar med affär­er, mark­nads­föring och pub­licer­ing online. Konferensen kom­mer att spän­na över allt ifrån online­tren­der,** innehållsstrate­gi**, kon­ver­t­er­ing, och använ­darup­plevelse.

Adobe har bju­dit hit Gun­nar Klauberg som är pro­duk­tchef för att pra­ta om hur man inte­gr­erar mobilt i sin marknadsstrategi.

gkl_white_280x370
https://blogsimages.adobe.com/digitaleurope/files/2013/10/gkl_white_280x370.jpg

New mobile capa­bil­i­ties arrive at customer’s fin­ger­tips almost on a dai­ly basis. New devices, dif­fer­ent oper­at­ing sys­tems, new means to build a feed­back loop between dig­i­tal and phys­i­cal. Mar­keters feel the pres­sure from this shift towards these more per­son­al­ly rel­e­vant touch points in the cus­tomer jour­ney. But how can they con­cen­trate on cus­tomer use cas­es and not wor­ry about the tech­nol­o­gy? Let’s apply what we have learnt from evolved dig­i­tal mar­ket­ing and put mobile to use the right way.

Här kan du läsa hela pro­gram­met.

Läs mer om even­tet här.