Julens stora shoppingdag blir den 9 december

Månda­gen den 9 decem­ber kom­mer bli den mest trafik­er­ade dagen för e‑handeln i Skan­di­navien, med 3,6 gånger högre försäljn­ing än nor­malt. I Europa sker 12,4 pro­cent av e‑handeln via mobi­la enheter – en ökning med 68 pro­cent jäm­fört med för­ra året. Det vis­ar Adobes nya glob­ala under­sökn­ing om e‑handel.

Även om den tota­la julförsäljnin­gen inte kom­mer att förän­dras särskilt myck­et jäm­fört med 2012 så kom­mer e‑handeln stå för en större del än van­ligt. Speciellt månda­gen den 9 decem­ber behöver Skan­di­naviens e‑handlare vara redo, då han­deln via inter­net kom­mer vara 3,6 gånger högre än nor­malt. E‑handeln via mobi­la enheter ökar med 68 pro­cent i Europa, den störs­ta skill­naden beror på beställ­ningar via smart­phones som ökar med hela 97 procent.

Det­ta vis­ar under­söknin­gen Adobes Dig­i­tal Index baser­ad på analyser av 450 mil­jarder besök på 2000 nät­bu­tik­er över hela världen.

Sociala medi­er spelar ock­så en roll i köp­be­teen­det på nätet, då var tred­je per­son (36 pro­cent) svarar att de kom­mer att använ­da ett socialt nätverk för att läsa på om pro­duk­ter de fun­der­ar på att köpa. Effek­ten av sociala medi­er är indi­rekt efter­som att endast 2 pro­cent av den tota­la online­försäljnin­gen kom­mer att dri­vas direkt genom sociala nätverk.

”Cyber Mon­day” upp­når 12 mil­jarder i försäljn­ing
USA har sin störs­ta e‑handelsdag den 2 decem­ber, dagen brukar kallas ”Cyber Mon­day” och värdet av försäljnin­gen under den­na dag kom­mer i år att uppgå till cir­ka 12 mil­jarder kro­nor – en tillväxt på 15 pro­cent jäm­fört med för­ra året. I Europa är de mest akti­va e‑handelsdagarna peri­o­den 9 till 13 december.

Under­söknin­gen vis­ar ock­så på att kon­sumenter­na väl­jer e‑handel för att få de bäs­ta pris­er­na, och att mån­ga nuför­tiden erb­jud­er fri frakt. De mest pop­ulära pro­duk­ter­na är kläder och acces­soar­er, följt av böck­er, musik, filmer och leksaker.

Om Adobe Dig­i­tal Index
Adobe Dig­i­tal Index-rap­porten byg­ger på anonym data från över 450 mil­jarder besök på över 2000 nät­bu­tik­er under de senaste sju åren. Analyser av den his­toriska datan förut­spår försäljn­ing i oli­ka län­der. De län­der som analy­ser­ats är Sverige, Dan­mark, Norge, USA, Öster­rike, Frankrike, Tysk­land, Ital­ien, Ned­er­län­der­na, Spanien, Schweiz och Storbritannien.

Länkar

Por­tal for Adobe Dig­i­tal Index

Adobe Mar­ket­ing Cloud på Twitter

Adobe Mar­ket­ing Cloud på Facebook