Adobe talar på SIME — the new role of the Marketing Director

SIME-Logo-svart-text-500x82
https://blogsimages.adobe.com/digitaleurope/files/2013/11/SIME-Logo-svart-text-500x82.png

I år är **ADOBE **part­ner till SIME, (www.sime.nu) som är Nor­dens störs­ta event inom dig­i­ta­la affärsmöjligheter. I år går det av stapeln 12 & 13 Novem­ber på Cirkus med tem­at ”Down­load­ing the Future of Business”.

Adobes Europeiska mark­nads­di­rek­tör, Simon Mor­ris, talar på sce­nen den 13 novem­ber under titeln “the role of the new mar­ket­ing direc­tor” till­sam­mans med Sara Camur­soy, Mark­nads­di­rek­tör på Nor­we­gian och Bab­ba Canales, Com­mu­ni­ty man­ag­er på Uber. Vi ser fram emot en spän­nande diskussion.

Läs mer on agen­dan och köp bil­jett på http://sime.nu/conferences/stockholm/agenda-stockholm/

Om du vill träf­fa oss på SIME, kon­tak­ta gär­na Anu Lindqvist för att boka ett möte på 0730 42 36 52 eller via mail lindqvis@adobe.com