Så påverkas e‑handeln i Sverige av Googles nya annonser

Google Prod­uct List­ing Ads, eller PLA, är ett nytt annons­for­mat med pro­duk­t­bilder, som gör det enklare för kun­der att googla efter pro­duk­ter till bäst pris i oli­ka e‑butiker, utan att behö­va besö­ka dem först. Det klickas dubbelt så myck­et på dessa annonser som på van­li­ga textannonser.

iPad Google-sök screenshot
https://blogsimages.adobe.com/digitaleurope/files/2013/12/iPad-Google-s%C3%B6k-screenshot.png

Google Prod­uct List­ing Ads är ett annons­for­mat med pro­duk­t­bilder, som har fun­nits i bland annat USA sedan 2010. I novem­ber lanser­ade sök­mo­tor­jät­ten annons­for­matet i Sverige. Annon­ser­na visas till höger om de allmän­na tex­tan­nonser och visas när du sök­er efter ord som är rel­e­van­ta för annon­sörens produkter.

Men vad innebär det­ta för mig och mitt före­tag? Håkan Cedell, nordisk säljchef för Adobe Media Opti­miz­er förklarar: “Erfarenheterna kring de nya pro­duk­tan­non­ser­na är väldigt pos­i­ti­va så här långt. Google medger bland annat att använ­dar­na klickar dubbelt så ofta på PLA-annonser som på van­li­ga tex­tan­nonser. Efter­som pro­duk­t­bilden dyk­er upp direkt vid söknin­gen hjälper det använ­dar­na att hit­ta rätt pro­dukt innan de ens har besökt e‑butikerna. Det­ta gör att trafiken blir mer rel­e­vant och att den oftare led­er till köp”. Håkan tror att Google PLA innebär både för- och nack­de­lar för e‑handelsbranschen. Medan detaljhan­deln för­lorar möj­ligheten att få gratis trafik från Google‑söket, innebär det sam­tidigt att de har mer kon­troll över pro­duk­tlis­tor, anbud och trafik från Google. Resul­tatet är att det blir möjligt att lista ut vad som funger­ar och när det funger­ar, vilket gör det enklare att allok­era den annons­bud­get som behövs.

“Åter­försäl­jare kan opti­mera annon­ser­na genom att upp­dat­era sina pro­dukt-feeds regel­bun­det, se till att hela pro­duk­t­sor­ti­mentet ingår och annon­s­tex­ten är upp­dat­er­ad. Åter­försäl­jare måste ock­så fördela bud­getar på lämpligt sätt mel­lan PLA och andra sökan­nonser för att få det bäs­ta värdet för sina investeringar. Man bör ock­så säk­er­stäl­la att det finns skarpa bilder, kor­rekt infor­ma­tion och att man har konkur­ren­skrafti­ga pris­er på de pro­duk­ter man vill mark­nads­föra”, avs­lu­tar Håkan Cedell.

Adobe Media Opti­miz­er är en plat­tform för annon­sköp, med end-to-end-stöd för det nya PLA-for­matet. Verk­tyget har redan hjälpt mån­ga inter­na­tionel­la e‑butiker med köp och hanter­ing av PLA-annonser.

Mer infor­ma­tion om Adobe Media Opti­miz­er: http://www.adobe.com/se/solutions/media-optimization.html
Mer infor­ma­tion om Google PLA: http://www.google.com/ads/innovations/productlistingads.html