Frukostseminarium 4 mars — Multikanalsmarknadsföring från Com Hem

Den 4 mars håller Adobe ett frukost­sem­i­nar­i­um i Stock­holm där Com Hem berät­tar hur du byg­ger en ROI-dri­ven kundup­plevelse med multikanalsmarknadsföring. Idag frå­gar onlinekun­der­na i allt större utsträck­n­ing efter kon­sekven­ta och skräd­darsy­d­da erb­ju­dan­den anpas­sade efter deras uni­ka behov och önskemål. För att möta efter­frå­gan behöver vi anpas­sa mark­nads­förin­gen över alla kanaler. Com Hem pre­sen­ter­ar sin uni­ka mark­nads­föringsre­sa, från förs­ta steget i att imple­mentera flerkanalig mark­nads­föring till att lev­er­era den per­fekt anpas­sade kundinteraktionsplanen.

Läs mer på Wednes­day rela­tions webb­si­da.