Vad har ditt företag för mognadsgrad inom digital marknadsföring? Gör test.

https://blog.adobe.com/media_e2cc96ca5db8d8615469bb14dbabd2d48e4b293f.gifNär det kom­mer till att engagera kun­der inom dig­i­tal mark­nads­föring, hur skulle du gradera ditt före­tags mog­nads­grad idag? Vad vi pratar om här är hur din organ­i­sa­tion har invester­at i resurs­er och drar nyt­ta av en fullt inte­gr­erad, strate­gisk och datadriv­en dis­tri­b­u­tion av dig­i­tal mark­nads­föring – allt från de verk­tyg ni använ­der till kom­pe­tents­graden av per­son­al i att genom­föra framgångsri­ka kam­pan­jer. Idag måste före­taget ha resurs­er som arbe­tar till­sam­mans och opti­mer­ar resul­tat­en från oli­ka dig­i­ta­la delar.

Så vilken mog­nads­grad har din organ­i­sa­tion? Och var vill ni vara?

Adobe har byg­gt en mod­ell som mäter mog­nads­graden för dig­i­tal mark­nads­föring. Mod­ellen är byg­gd genom en analys av data från kun­der, part­ners, prospek­ts och lever­an­tör­er. Vi kom­mer att lansera det tota­la resul­tatet på Adobe sum­mit i Lon­don den 13–14 maj. Men du kan göra testet och se hur ditt före­tag ser ut här och nu.

Din dig­i­ta­la mog­nad­spoäng fast­ställs utifrån föl­jande parametrar:

- Män­nisko­r­na (kom­pe­tensen)

Mod­ellen hjälper mark­nad­schefer och beslutsfattare att iden­ti­fiera före­tagets styrkor och vis­ar på områ­den för för­bät­tring. Frå­gor­na kräver att respon­den­ten tänker utifrån dessa 3 huvud­para­me­trar och utfrån föl­jande underdimensioner:

- Kanaler – media och berörelsepunk­ter där kun­der­na inter­ager­ar med ditt varumärke
— Mål­grupp – aktiviteter­na för att definiera och seg­mentera speci­fi­ka kundsegment
— Kon­text – omständigheter­na och events som innefat­tar en kunds ”mas­ter­pro­fil”
— Innehåll – för­valt­ning av mate­r­i­al och det kreati­va arbets­flöde och verk­tyg som används för att pub­licera och opti­mera dig­i­ta­la upplevelser
— Mate­r­i­al – ska­pan­det och hanterin­gen av dig­i­talt mate­r­i­al som används för pub­licer­ing och i marknadsmaterial
— Kam­pan­jer – aktivteter­na för att hantera varumärkes­bud­skapet och mäte­tal
— Data – datain­sam­lin­gen, def­i­n­i­tio­nen och rap­por­terin­gen av nyck­eltal, KPI­er och mål

Poängsät­tnin­gen är kat­e­goris­er­ad på en skala från 0 till 5. Som star­tar på inti­tier­ad och sedan ökar till sti­gande, fokuser­ad, avancer­ad och opti­mer­ad. Respon­den­ter­na kan sät­ta mål för sitt före­tag som jäm­för med index för efter­slän­trare, genom­snit­tet och bäst i bran­schen. Du kan ock­så jäm­föra bench­mark med andra före­tag baser­at på bran­sch, stor­lek och geografi.

Testet tar inte lång tid att genom­föra. Räk­na med att spendera 20–30 minut­er och sen skickar vi en full rap­port när du är klar.

Till testet! Lyc­ka till.

Läs mer om Sum­mit — the dig­i­tal mar­ket­ing con­fer­ence här