2014 års digitala marknadstrender enligt marknadsförarna

Under de senaste åren har mark­nads­förings­bran­schen för­vand­lats till ett dig­i­talt expresståg som rusar fram genom okän­da land­skap inom sociala medi­er, web­bin­nehåll, medieop­ti­mer­ing och myck­et annat.

Men mark­nads­förar­na har inte känt sig rik­tigt bekvä­ma med den nya teknikutveck­lin­gen. Hur styr man den? Hur mäter man effek­tiviteten? Vem ska bestäm­ma fär­drik­t­nin­gen? Enligt en färsk Adobe-enkät bland mark­nads­förar­na anser 76 % att bran­schen har förän­drats mer under de två senaste åren än under de fem föregående, och min­dre än hälften kän­ner att de behärskar den dig­i­ta­la mark­nads­förin­gen till fullo.

Presta­tion­sångesten har ska­p­at en mark­nads­förings­bran­sch som hun­grar efter data – allt som kan bana vägen på den snåri­ga mark­nads­föringsre­san.

Nyli­gen genom­förde Adobe och Econ­sul­tan­cy en glob­al under­sökn­ing bland mer än 2 500 mark­nads­förare och Inter­net-expert­er för att ta reda på vad före­ta­gen och reklam­byråer­na pri­or­it­er­ar under 2014.

Resul­tatet? Sex­tio sidor värde­full input från mark­nads­förings- och e‑handelsbranschens fot­folk som bel­yser huvudtren­der, utmaningar och möj­ligheter inom dagens dig­i­ta­la mark­nads­föring – med insik­ter inom allt från kundup­plevelse och mobil- och kors­mark­nads­föring till e‑postoptimering.

Här föl­jer några smakprov på innehål­let i rapporten:

https://blog.adobe.com/media_88379eaff07d155e0c97a5a71e8d2290786d7fcc.gif

Förhopp­n­ingsvis hjälper den full­ständi­ga rap­porten oss alla att bät­tre förstå hur den dig­i­ta­la mark­nads­förin­gens aktör­er resoner­ar och ser på behov och prob­lem – så att tekniken, metoder­na och män­nisko­r­na kan fort­sät­ta att utveck­las. Jag ser fram emot att fort­sät­ta den här diskus­sio­nen med er alla under 2014. Vi gör den här dig­i­ta­la mark­nads­föringsre­san till­sam­mans – låt oss aldrig slu­ta att hit­ta nya sätt att bli bät­tre.

Lad­da ned den full­ständi­ga rap­porten ”Dig­i­tal Trends for 2014” från Econ­sul­tan­cy och Adobe här.

@mrzablan