Ta testet “The Great Marketing Measure” — testa din kreativa och analytiska förmåga

Som mark­nads­förare är vi vana att ständigt analy­sera tanke­process­er, oavsett om de är anslut­na till en kam­pan­js­trate­gi, kon­sument­be­teen­den, affärsre­sul­tat eller vår egen mark­nads­föringssin­nen.

Image: Are you a creative or analytical marketer?
https://marketingmeasure.com/

På Adobe är vi pas­sion­er­ade kring att hjäl­pa mark­nads­förare inom den dig­i­ta­la are­nan. Som del av det­ta, lanser­ar vi idag The Great Mar­ket­ing Mea­sure, ett test för mark­nads­förare som vis­ar hur ana­lytisk eller kreativ din för­må­ga är – såväl som din för­må­ga att vara flex­i­bel mel­lan dessa.

The Great Mar­ket­ing Mea­sure kom­mer strate­giskt att ange dig som en av föl­jande:

The Data Crunch­er: Som “Data Crunch­er”, kol­lar du data innan du ager­ar. Hellre än att kas­ta ut ideer eller gis­sa vad som går att göra, baser­ar du var­je beslut på fak­ta och siffror. Du ser mark­nads­föring som en veten­skap, planer­ar strate­giskt genom att använ­da empiriska bevis. Data Crunch­ers värdesät­ter det prak­tiska arbetet fram­för det kreati­va. Dina lös­ningar backas upp av his­torisk infor­ma­tion om vad som funger­ar och som hjälper dig förutse resultat.

The Prag­ma­tist: Som en prag­matik­er har du en beprö­vad och tes­tad ansats till mark­nads­föring. Även om du inte behöver data nöd­vändigtvis för att bac­ka upp dina beslut, är du metodisk och lär dig från dina erfaren­heter. Du är fritt tänkande i dina ideer som inte begrän­sas av under­sökningar. Som prag­matik­er sät­ter du inte ditt kreati­va tänkande fritt, utan du använ­der prak­tiska och logiska argu­ment för att förk­lara hur du tänker.

The All Rounder: Som en “all Rounder”, upp­skat­tar du brain­storm­ing – att ta ett blankt pap­per och att fyl­la det med nya och spän­nande ideer, fast inte på ett nyck­fullt sätt. Var­je kon­cept mås­ta for­farande vara kom­mer­ciellt gång­bart och pas­sande för sin mål­grupp. Risker är vär­da att ta, men bara om de är kalkyler­ade. För ”all rounders” är 10% inspi­ra­tion, 90% tran­spi­ra­tion; du njuter av att dyka ner i mark­nad­s­analys likaväl som att ska­pa de nya kreati­va ideer­na. Där det ena alltid informer­ar det andra.

The Free Spir­it: För “Fria själar” är allt möjligt. Och är det inte möjligt, så är det bara för att ingen har tänkt igenom det ännu. Som en fri tänkare före­drar du erfaren­het före bevis. Du tar beslut baser­at på din intu­iti­va känsla av vad som är rätt för din mål­grupp, hellre än att basera det på fak­ta och siffror. Och du är nöjd med att utveck­la dessa beslut över tiden när omgivnin­gen förän­dras. Som ett resul­tat, for­mar du kreati­va ideer här och nu, och imporo­vis­er­ar för att adaptera.

Och det­ta är inte bara ett test. The Great Mar­ket­ing Mea­sure ger dig ock­så verk­tyg för att utveck­la dig som mark­nads­förare i den­na snab­ba förän­derli­ga dig­i­ta­la värld av innovation.

Ock­så med en bak­grund inom både finans och mark­nads­föring, var jag förvå­nad efter att ha gjort testet, att jag är en “fri själ”. Och nu när jag bät­tre förstår min styr­ka som en dig­i­tal mark­nads­förare, är jag bät­tre för­beredd för att utveck­la mina svagheter och dela erfaren­heter med andra ”fria själar” inom mark­nads­föring som kanske är på sam­ma resa. The Great Mar­ket­ing Mea­sure låter alla som tar testet dela resul­tatet och jäm­föra inom sociala nätverk.

Jag upp­ma­nar alla mark­nads­förare att ta testet och kom­plet­tera The Great Mar­ket­ing Mea­sure. Delt­ager du på Adobe Sum­mit? Här kom­mer vi att diskutera resul­tatet av testet genom even­tet och dela detal­jer baser­at på geografi, roller och branscher.

Vi är på den­na dig­i­ta­la resa till­sam­mans, låt oss utvecklas!

@MarkPhibbs