Marknadschefens utmaningar

För­ra veck­an var Adobe med på kon­fer­ensen Mark­nad­schefens utmaningar som arranger­ades av Wednes­day rela­tions. Ett heldag­sev­ent på IVA i Stock­holm där ca 70 mark­nad­schefer sam­lades för att diskutera aktuel­la tren­der och utmaningar. Det bjöds på en rykande färsk studie genom­förd av Ung­doms­barom­e­tern som kikat på ung­do­mars dig­i­ta­la vanor i jäm­förelse med de vux­nas. En intres­sant ögonöppnare om hur oli­ka vi tänker och hur myck­et som fak­tiskt hänt bara de senaste åren. Stu­di­en finns ej till­gäng­lig än men håll utkik för där finns det myck­et att lära.

Vi lyssnade även på Hyper Islands mark­nad­schef Char­lotte Sundåk­er som berät­tade om hur spel­re­gler­na har förän­drats kring kring hur före­tag kan kom­mu­nicera med och ska­pa värde för sina kun­der. Och Char­lottes insik­ter på vil­ka före­tag som lyck­ats — och några som inte gjorde det. Från Adobe så med­verkade Franck Attia och pratade sig varm om hur du kan ska­pa en starkare lojalitet med dina kun­der genom en per­son­alis­er­ad kommunikation.

Vi fick lyssna till Åsa Elcrona som delade med sig av sina bäs­ta opti­mer­ingstips för mark­nads­bud­geten. Där ett av tipsen var att våga väl­ja bort och bonustipset att tes­ta nytt med en liten del av bud­geten. Andra talare var SEBs kom­mu­nika­tions­di­rek­tör, Apotek hjär­tats mark­nad­schef Fredrik Kull­berg och flera. En intres­sant dag där mån­ga av delt­a­gar­na tyck­tes dela sam­ma utmaningar.

Här hit­tar du pre­sen­ta­tion­er­na från konferensen.