Vad är Adobe Marketing cloud?

Här kom­mer en kort video om Adobes mar­ket­ing cloud. Adobe Mar­ket­ing Cloud erb­jud­er alla de inte­gr­erade lös­ningar en mark­nads­förare behöver, så att du kan gå från data till insik­ter till åtgärder, snab­bare och smartare än någon­sin.

Adobe Mar­ket­ing Cloud video

Adobe Mar­ket­ing cloud består av 6 lös­ningar;

1. Adobe Ana­lyt­ics. Adobes analysverk­tyg ger dig en 360 graders vy av dina kun­der vilket gör att du kan trans­formera infor­ma­tion till insik­ter och ta bät­tre beslut både för dig och för dina kunder.

2. Adobe Tar­get. Gör dina upplevelser per­son­li­ga och rel­e­van­ta. De fles­ta mark­nads­förare vill tes­ta och göra per­son­lig infor­ma­tion men kän­ner att varken tiden, kun­skapen eller verk­ty­gen räck­er till. Adobe gör det­ta lättare med ett klick.

3. Adobe Expe­ri­ence Man­ag­er. Hjälper dig att lev­er­era rel­e­van­ta upplevelser i alla de kanaler kun­den vill inter­agera. Ska­pa en dynamisk och inter­ak­tiv kundup­plevelse med hjälp av Adobe Expe­ri­ence manager.

4. Adobe Social. Vill du veta om dina sociala mark­nads­föringsin­vesteringar funger­ar? Ska­pa bät­tre sociala upplevelser och bät­tre affärsre­sul­tat.

5. Adobe Media opti­miz­er. Gör rätt medi­ain­vesteringar och opti­mera dina resul­tat. Media opti­miz­er hjälper dig att förutse och opti­mera dina investeringar.

6. Adobe Cam­paign. Ska­pa indi­vidu­el­la upplevelser för var­je kund. Med Adobe cam­paign kan du ska­pa en per­son­lig och rel­e­vant upplevelse baser­at på var­je kunds intresse och historik.

Är du intresser­ad av att få en skräd­darsy­dd demo av hur Adobe Mar­ket­ing cloud kan hjäl­pa ditt före­tag? Kon­tak­ta Anu Lindqvist på lindqvis@adobe.com