Digitala marknadstrender 2015?

Det är den tiden på året igen, tiden när vi hör från indus­tri­ex­pert­er var de tror att mark­nadsmöj­ligheter­na och tren­der­na för 2015 är.

Innan vi bör­jar tit­ta på tren­der­na vi tror kom­mer att leda näs­ta år, tänk­te vi tit­ta på vad de 2’500 mark­nads­förar­na i för­ra årets studie av Quar­ter­ly Dig­i­tal Intel­li­gence Brief­ing med Econ­sul­tan­cy tyck­te och sa att deras foku­som­rå­den för 2014 skulle bli.

Resul­tatet visade på 10 tydli­ga möj­ligheter för mark­nads­förare, som vari­er­ade från B2B con­tent till pro­gram­mat­ic buy­ing och agilitet. Simon Mor­ris, EMEA direc­tor på Adobe, har kikat på 3 nyck­el­tren­der där vi tror vi har sett den störs­ta aktiviteten i under året som gått.

En av de tydli­gaste fokus utan konkur­rens är Kundup­plevelsen. Det har skett förän­dringar i före­ta­gens tankesätt, organ­i­sa­tion, imple­menter­ing, mul­ti­kanal­sar­bete och strate­gi­er för per­son­alis­er­ing för att ska­pa bät­tre upplevelser för sina kun­der. Teknolo­gin har möjlig­gjort att lev­er­era kam­pan­jer i alla kanaler för att matcha det sätt som kon­sumenten inter­ager­ar och beter sig online och offline. 2014 har vi sett en ökad aktivitet i per­son­alis­er­ing. Men bara 5 % anpas­sar sina bud­skap utförligt och 66% erb­jud­er grundläg­gande per­son­alis­er­ing. Det finns fort­farande myck­et att göra här, och 2015 kom­mer vi säk­ert att se en högre adop­tion för att matcha kund­förvänt­ningar­na och öka kundupplevelsen.

Som num­mer två har mobilen, efter att ha var­it den sto­ra nyheten för mark­nads­förare, till slut ersatt datorn för mån­ga använ­dare. Mobilen har inte bara ökat men teknolo­gin för att mäta och kom­mu­nicera med dessa använ­dare har utveck­lats bety­dligt för att bli en vik­tig kanal för mark­nads­föraren.

Den senaste Adobe Dig­i­tal Index 2014 Online Hol­i­day Shop­ping fore­cast vis­ar hur brett utveck­lat den mobi­la han­deln har bliv­it. Adobe Dig­i­tal Index förut­spår en mobil shop­ping ökning på 38% i Europa det­ta året, vilket är högre än i USA. Ett exem­pel är att sven­skarna använ­der i allt större utsträck­n­ing sina smart­phones och surf­plat­tor när jul­han­deln nu star­tar. Under de kom­mande två månader­na kom­mer 19,5 pro­cent av all online­försäljn­ing i Sverige kom­ma från anti­n­gen smart­phones eller surf­plat­tor, vilket är en ökn­ing med 31 pro­cent jäm­fört med för­ra året. Dessu­tom menar Eric­s­son att den mobi­la mark­naden inte kom­mer att sak­ta ner där man spår att 2020 kom­mer 90% av den glob­ala pop­u­la­tio­nen över 6 år ha en mobil­tele­fon. Hur tar vi oss an den­na förän­dring?

Den tred­je tren­den som vi vill belysa är bety­delsen av samar­betet mel­lan mark­nad och IT för att öka mark­nad­sef­fek­tiviteten, agiliteten och att möta kund­förvänt­ningar­na. Det­ta är ett ämne som fort­sät­ter vara av hög bety­delse och där vi kom­mer att fokusera ytterli­gare under 2015. Ett exem­pel på det­ta är att vi pratar på kon­fer­ensen mar­ket­ing excel­lence den 10 mars under ämnet “Hur kan CMO och CIO bäst samar­be­ta för att gener­era högre ROI”.

Det är tydligt att mark­nad kan inte län­gre över­l­e­va utan teknolo­gi och att bety­delsen av att mark­nad och IT job­bar nära varan­dra. Samt, vår rap­port inom dig­i­tal trans­for­ma­tion vis­ar på att processer­na och förän­dringar­na bara har börjat. Om du är intresser­ad att veta mer kan du läsa hela rap­porten över tren­der 2014 här: Quar­terly Dig­i­tal Intel­li­gence Brief­ing: 2014 Dig­i­tal Trends report.

Och det var det­ta året, men vad kom­mer att hän­da 2015? Vi vill gär­na veta vad dina främ­s­ta mark­nadsmöj­ligheter för 2015 är. Kom­plet­tera under­söknin­gen här: Dig­i­tal Intel­li­gence Brief­ing 2015 report. Fyll i rap­porten senast den 5 jan­u­ari. Tack för hjälpen!