Forrester spår att vi underinvesterar mobilt 2015

Tänker du att mobi­la kanalen bara är ännu en kanal i din mark­nadsmix? Tänk om. Enligt 2015 års förut­sägelser från For­rester och Adobe, kom­mer mark­nads­förare som under­in­vester­ar mobilt att få svårt att dif­fer­en­tiera sitt varumärke och ska­pa resul­tat det­ta år — medan de som maximer­ar sina insatser i den mobi­la kanalen kom­mer att dra fördel och ska­pa led­ning. For­rester har sam­manställt det­ta i en rap­port om hur du kan ska­pa de bäs­ta möj­ligheter­na för mobil framgång.

I den­na rap­port beskriv­er For­rester sina bäs­ta tips och åtgärder för mark­nads­förare 2015, bland annat:
· Hur mobil teknik kom­mer att störa hela bran­sch­er. Och vad du behöver göra för att und­vi­ka detta.
· Var­för mobi­la stun­der krym­per till mikros­tun­der. Och vil­ka strate­gi­er du behöver för att integrera.
· Hur mobi­la plån­böck­er snart kom­mer att ta över. Och vad man kan göra för att ta vara på möj­ligheter­na.

Lad­da ner rap­porten här och läs mer.