Nu anpassar vi marknadsföringen till Internet of Things

Tidi­gare i mars utökade vi Mar­ket­ing Cloud så att mask­in­er, appa­rater och wear­ables ock­så kan erb­ju­da en dig­i­tal upplevelse. Adobe erb­jud­er nu bran­schens mest detal­jer­ade mål­grup­psseg­menter­ing, där man kan sam­la in och analy­sera data från allt mel­lan CRM-sys­tem till kaf­fe­mask­in­er och sam­tidigt ska­pa anpas­sat innehåll till respek­tive enhet. Vi stärk­er ock­så våra mobi­la lös­ningar med sex nya samar­beten inom områ­de­na mobil betal­ning och appar.

Var­je år ett väx­er antal enheter som är anslut­na till det så kallade Inter­net of Things (IoT), där allt från kaf­fe­mask­in­er till elut­tag är sam­man­länkade via inter­net. Kom­bin­er­at med ökad använd­ning av smart­phones och wear­ables, som exem­pelvis Apple Watch, står före­tag inför både nya utmaningar och möj­ligheter när de vill kom­ma i kon­takt med sina kun­der. Under Adobe Sum­mit i USA pre­sen­ter­ades ett nytt pro­gram­varu-kit, som gör det möjligt för före­tag att sam­la in och använ­da data från IoT-enheter och sam­tidigt ska­pa anpas­sat innehåll.

Våra liv blir allt mer mobi­la och dig­i­talt anslut­na. Där­för har vi utökat vår mark­nads­föringslös­ning från befintli­ga dig­i­ta­la kanaler med nya, fysiska upplevelser i den verk­li­ga världen, så att före­ta­gen kan skräd­darsy sin kom­mu­nika­tion till kun­der så att de exem­pelvis får rel­e­van­ta erb­ju­dan­den när de står i en viss butik.

Sam­tidigt pre­sen­ter­ade vi en ny lös­ning — Adobe Expe­ri­ence Man­ag­er (AEM) Screens, som möjlig­gör mark­nads­föring med inter­ak­tivt innehåll inklu­sive foton, inter­ak­ti­va 3D-mod­eller och video på fysiska platser.

Bran­schens mest detal­jer­ade mål­grup­psseg­menter­ing

Framöver kom­mer Adobe Mar­ket­ing Cloud att inte­gr­era data från CRM-sys­tem från exem­pelvis SAP, Sales­force och Ora­cle. Mark­nad­savdel­nin­gen får där­för till­gång till bran­schens mest detal­jer­ade mål­grup­psseg­menter­ing, efter­som data från oli­ka silos är integrerade.

Mån­ga före­tag har till­gång till sto­ra mängder data om kun­ders pref­er­enser och köphis­torik, och nu kan dessa uppgifter lig­ga till grund för rik­tade annonser till den enskil­da kon­sumenter via appar eller e‑postkampanjer.

Adobe Mar­ket­ing Cloud kom­mer ock­så att få en ny algo­ritm inom Audi­ence Core Ser­vices, som gör ”Pro­gram­mat­ic Ad”-köp enklare. Algo­rit­men automa­tis­er­ar ett antal process­er vid köp och hanter­ing av onlin­ean­nonser på sök­mo­tor­er och sociala medier.

Audi­ence Mar­ket­place är ytterli­gare en ny funk­tion som gör det möjligt för före­tag att utvärdera och köpa sto­ra mängder anony­ma uppgifter från tred­je part för att för­bät­tra sin mål­grup­psseg­menter­ing.

Sex nya partnerskap
Adobe ing­ick ock­så sex nya part­ner­skap med app-pro­du­cen­ter vars lös­ningar blir en del av Adobe Mar­ket­ing Cloud framöver. Ett av dessa nya part­ner­skap är med Vibes, vars lös­ningar för mobil betal­ning ska stär­ka Adobes befintli­ga lös­ningar för de som redan använ­der data från GPS och iBea­cons. Det­ta för att se till att kon­sumenter får erb­ju­dan­den eller för­frågningar när de är i en viss butik, eller ett speciellt område.