Uppdaterat Marketing Cloud och ett globalt partnerskap med IBM

Under Adobe Sum­mit i USA pre­sen­ter­ades två nya tillägg i Adobe Mar­ket­ing Cloud. Audi­ence Man­ag­er och Prime­time blir en del av Adobe Mar­ket­ing Cloud som därmed väx­er till totalt åtta oli­ka lös­ningar för dig­i­tal mark­nads­föring. Adobe ingår ock­så ett glob­alt part­ner­skap med IBM Inter­ac­tive Expe­ri­ence och lanser­ar en gemen­sam Cus­tomer Engage­ment-tjänst med Accenture.

Med nya Adobe Audi­ence Man­ag­er och Adobe Prime­time kan Adobe bät­tre föra före­ta­gen när­mare kun­der­na genom mer per­son­li­ga mark­nads­föring­sup­plevelser. Det avs­lö­jades under Adobe Sum­mit, USA:s störs­ta event för dig­i­tal mark­nads­föring. Adobe pre­sen­ter­ade ock­så ett nytt glob­alt part­ner­skap med IBM:s dig­i­ta­la byrå, IBM Inter­ac­tive Expe­ri­ence, lik­som en gemen­sam tjänst med Accen­ture, som kom­binerar Accen­tures Cus­tomer Engagement‑lösning och Adobe Mar­ket­ing Cloud.

**Två nya lös­ningar med fokus på TV-innehåll och kundresan
**Adobe Audi­ence Man­ag­er och Adobe Prime­time blir båda en del av Adobe Mar­ket­ing Cloud. Totalt finns det nu åtta lös­ningar för att möta behoven hos den mod­er­na mark­nad­savdel­nin­gen. Audi­ence Man­ag­er ger före­ta­gen nya möj­ligheter att få insikt i kun­dresan, bland annat med nya Audi­ence Mar­ket­place, som gör det möjligt att köpa och säl­ja anonymis­er­ade använ­dar­d­a­ta. Audi­ence Man­ag­er ger även möj­lighet till enhet­soberoende iden­ti­fier­ing, vilket gör det möjligt för före­tag att exem­pelvis rik­ta innehåll mot enskil­da kon­sumenter i ett hushåll eller kon­sumenter som delar enheter med andra.

Adobe Prime­time är bran­schens ledande ”mul­ti screen-plat­tform” som används av bland andra NBC Sports, Com­cast, Turn­er Broad­cast­ing och Time Warn­er Cable. Nu kan före­tag fort­sät­ta att importera data från första‑, andra- och tred­jeparts käl­lor i Audi­ence Man­ag­er och köra reklamkam­pan­jer rik­tade mot särskil­da mål­grup­psseg­ment. Före­tag kan ock­så utveck­la per­son­lig reklam mel­lan plat­tfor­mar och se till att sam­ma använ­dare inte ser sam­ma reklam över tid eller på oli­ka enheter.

Adobe Mar­ket­ing Cloud består av, utöver de två nya lös­ningar­na Adobe Audi­ence Man­ag­er och Adobe Prime­time, även av Adobe Ana­lyt­ics Adobe Tar­get, Adobe Cam­paign, Adobe Expe­ri­ence Man­ag­er, Adobe Media Opti­miz­er samt Adobe Social.

**Adobe och IBM Inter­ac­tive Expe­ri­ence i nytt partnerskap
**Adobe och IBM:s dig­i­ta­la byrå, IBM Inter­ac­tive Expe­ri­ence, ingår ett nytt samar­bete. IBM Inter­ac­tive Expe­ri­ence är spe­cialis­er­ade på att des­igna och utveck­la kundup­plevelser som byg­ger på Big data och analys. Det nya part­ner­skapet kom­mer att hjäl­pa mark­nads­förare att på ett bät­tre sätt inte­gr­era och anpas­sa innehåll och erb­ju­dan­den till kun­der­na. Exem­pelvis när en kund besök­er ett före­tags webb­plats eller app, ges en omfat­tande över­sikt som exakt berät­tar var i inköp­sre­san en kund lig­ger. Med datan kan före­taget bestäm­ma hur man fort­sät­ter att inter­ager­ar med kun­den för att försö­ka avs­lu­ta affären.

Vi fort­sät­ter att arbe­ta med världens störs­ta och mest inno­v­a­ti­va byråer och sys­tem­inte­gratör­er. Med IBM Inter­ac­tive Expe­ri­ence inled­er vi ett samar­bete med en unik dig­i­tal byrå som kom­binerar upplevelsedesign och sys­tem­inte­gra­tion med strate­gisk råd­givn­ing. Till­sam­mans blir vi ännu bät­tre på att utveck­la per­son­li­ga kundup­plevelser, oavsett om plat­tfor­men är en mobil app, en dig­i­tal kund­vagn eller en skärm i en fysisk butik.

Genom att kom­bin­era Adobes exper­tis från Adobe Mar­ket­ing Cloud och Adobe Expe­ri­ence Man­ag­er med IBM:s teknik och design­ex­per­tis, ska part­ner­skapet säk­er­stäl­la att före­ta­gen kan ska­pa omfat­tande och enkel inte­gra­tion av alla beröringspunk­ter i kun­dens resa – från idé till köp, lojalitet­spro­gram, kam­pan­jer, spe­cialer­b­ju­dan­den, kun­drela­tion­er och den sam­lade indi­vidu­el­la upplevelsen.

**Utvidgat samar­bete med Accenture
**Adobe utökar ock­så sitt samar­bete med Accen­ture Cus­tomer Engage­ment (ACE), Accen­tures molnbaser­ade tjänst som fören­klar utveck­ling, genom­förande och mät­ning av dig­i­tal mark­nads­föring. ACE är inte­gr­erat med Adobe Mar­ket­ing Cloud‑lösningar och till­han­dahåller dig­i­ta­la mark­nads­föringstjän­ster från Accen­ture Inter­ac­tive, en del av Accen­ture Digital.

ACE innehåller föru­tom Adobe Mar­ket­ing Cloud‑lösningar även dig­i­tal strate­gi, sociala medi­er och dig­i­ta­la innehåll­stjän­ster för att förko­r­ta utveck­lin­gen av dig­i­ta­la kampanjer.

Läs mer om Adobe Audi­ence Man­ag­er, Adobe Prime­time och de nya partnerskapen