10 höjdpunkter från Adobe Summit EMEA 2015

Då tackar vi för det­ta årets Sum­mit 2015 och jag tänk­te dela några höjd­punk­ter från even­tet. Det­ta var mitt förs­ta år på Sum­mit inom Adobe, men jag har tidi­gare år var­it med som talare och delt­a­gare och det är häftigt att se hur Sum­mit har växt och hur myck­et som fak­tiskt kan hän­da under dessa 2 dagar. Så när jag ska väl­ja 10 höjd­punk­ter är det svårt, inte så svårt som Kevin Jorgeson’s Dawn Wall klät­tring… men att sät­ta ihop en lista gan­s­ka snabbt är rätt svårt. Jag tyck­er att jag kan hit­ta 10 höjd­punk­ter bara från key note.

https://blog.adobe.com/media_1e88ec23cfeeee2d35b25c33febab3750c31aa9b.gif

  1. Adobe & Microsoft Partnerskap

Jag kan inte tän­ka mig ett bät­tre ställe för oss att annon­sera ett part­ner­ship på än Sum­mit. Adobe Mar­ket­ing Cloud lös­ningar kom­mer att inte­gr­eras med Microsoft Dynam­ics CRM, vilket ger nya möj­ligheter för mark­nads­förare att slå ihop kundin­sik­ter med hjär­tat av deras mark­nad­sprocess­er. Det har var­it myck­et buzz kring den­na annon­ser­ing och om du har tid så rek­om­mender­ar jag att du läs­er Adobes EMEA Sales Pres­i­dent, Mark Zablan’s blog­g­post om partnerskapet.

https://blog.adobe.com/media_2bcc757bb098260f2a21ddd7f16eff8eb92a066e.gif

  1. Coca-Cola AEM Screens Demo

En demo live fram­för 4000 per­son­er, det skulle i alla fall ge mig högre puls (snäl­la wifi fun­ka!) Men om du ändrar annon­serin­gen på Pic­cadil­ly cir­cus i realtid då är det på en helt annan nivå. Det var exakt vad vi såg när annon­serin­gen för Coca cola upp­dat­er­ades live i realtid från sto­ra sce­nen med Adobe Expe­ri­ence Man­ag­er (AEM) screens. Så när David Nueschler sa ‘Pray with me, I hope it changes’ menade han verk­li­gen det. Om du vill veta mer kring AEM screens, så har Loni Stark skriv­it en bra blog­g­post: Intro­duc­ing New Adobe Expe­ri­ence Man­ager: Inno­va­tions for Dig­i­tal Experience

https://blog.adobe.com/media_3ac84d4dd8b2197d9d55486e4a62783b4a153dd2.gif

  1. Chelsea F.C.

500 miljon­er män­niskor glob­alt föl­jer Chelseas fot­boll­sklubb, så hur ska­par du en dig­i­tal upplevelse i stor skala? Som Jer­ry New­man, had of Dig­i­tal och CRM för Chelsea fot­boll­sklubb la fram det: ”det är väldigt vik­tigt att vi har en rela­tion med vår mål­grupp utan­för spär­rar­na, så att ett fan i Bangkok kän­ner sig lika nära fot­boll­sklubben som ett fan i Put­ney”. Som ett Chelsea fan, är jag säk­er på att det var ett av Mark Zablans per­son­li­ga höjd­punk­ter att ha Chelsea på scen och pra­ta om deras dig­i­ta­la trans­for­ma­tion. För mer infor­ma­tion, se Marks blogg, Chelsea F.C. mar­kets beyond borders.

https://blog.adobe.com/media_2a1fb2e26453e62224851a3f575ffd40598700fb.gif

Vi fick ock­så ge iväg en sign­er­ad Cesc Fàbre­gas trö­ja, kul för alla inblandade men vinnare blev Steven.

  1. Bri­an Cox & the universe!

Keynote för dag 1 avs­lu­tades med Bri­an Cox, som sät­ter allt i per­spek­tiv med ett fascinerande snack kring hur de använ­der data på CERN för att riva upp mys­teri­et av uni­ver­sum. Kanske vi kan bör­ja använ­da ter­men Super Mas­sive Data, då ”Big Data” nu verkar lite litet.

https://blog.adobe.com/media_ddffb5fc940d142d346260557d4a781b149baed9.gif

  1. #Sum­mitRocks

Fes­ten är fan­tastisk var­je år och det­ta år var inte annor­lun­da. Bra mat, nätverkande och grup­pen Bastille på scen. Se lite bilder nedan­för:

https://blog.adobe.com/media_6d54bb490c2bbe8cbc9eb307e9410fd4e48cbf72.gif

  1. Code Club

Clare Sut­cliffe från Code Club var på scen och delade med sig av det fan­tastiska arbete Code Club gör i att sup­port­era code clubs för barn efter skolan för att lära dem koda på både roli­ga och intres­san­ta sätt. För att dra in pen­gar och upp­märk­samhet av det­ta ini­tia­tiv så don­er­ade Adobe £2 för var­je tweet som innehöll hash­taggen #Tweet4Code.

https://blog.adobe.com/media_41792d8d3d88f557e74291a6b101ee362a4cfc89.gif

  1. Bene­dict Cumberbatch

Vår CMO, Ann Lewnes hade den avundsvär­da uppgiften att inter­vjua Bene­dict Cum­ber­batch. Min kom­men­tar från respon­sen från delt­a­gar­na och alla fans är jag orolig att vi kanske över­be­las­tade Twit­ter och live strömnin­gen. Jag hade ej fel angående voly­men. Vi hade Bene­dict Cum­ber­batch trend­ing på Twit­ter och som tur var så funkade live strömnin­gen bra och mån­ga kunde se den fascinerande inter­vjun av hans per­son­li­ga transformation.

https://blog.adobe.com/media_ee1fb65f513ec0be2722939fd6b937892c7f4d36.gif

  1. Sum­mit Sneaks

Jag älskar våra sneaks! Var­je år får vi en förhand­stitt (sneak peak) av vad som för­sig­går på våra labb. Min per­son­li­ga favorit var #Bench­marker, som pre­sen­ter­ades av Tama­ra Gaffney, Prin­ci­pal Ana­lyst för Adobe Dig­i­tal Index (ADI). Kon­ceptet för Bench­mark­er är att det möjlig­gör data på indus­trinivå från ADI att pre­sen­teras vid sidan om din egna data, vilket gör att du lätt får en överblick av hur din egna presta­tion lig­ger till. Och om du mis­sade sneak peaks, så kom­mer vi snart att pre­sen­tera en sam­manställ­ning av alla sneaks på bloggen.

https://blog.adobe.com/media_76a0929c432152b2909dabaa434aaaea17b2b052.gif

  1. Best of the Best panel

#Bench­marker led­er mig snyg­gt in till Best of the best EMEA rap­porten. ADI rap­portens mål är att hjäl­pa Europeiska mark­nads­förare att hit­ta sin plats i den dig­i­ta­la ”big pic­ture”. Rap­porten använ­der sig av sex huvud­sak­li­ga indika­tor­er för att ta fram ett genom­snitt och topp 20% pre­sen­terande på webben. Lik­som att vi lanser­ade den­na rap­port på Sum­mit, så hade vi ock­så en intres­sant CMO.com pan­el diskussion.

https://blog.adobe.com/media_452f89c16342ca44a4efe67bc50602ed2b4e8327.gif

Så, det var mina topp 10, det skulle vara jät­tein­tres­sant att höra vil­ka dina high­lights var? Jag är dessu­tom väldigt stolt över att jag till­sam­mans med Bri­an Solis var på Sum­mits live scen och diskuter­ade mil­len­ni­als och mark­nads­föring.

För en dju­pare inblick i vad som hände på det­ta års sum­mit, vän­li­gen läs mer på CMO.com där det finns en bra lista på alla artik­lar som pub­licer­ades under det­ta event.

#Adobe Sum­mit