Nyheter på Adobe Summit i London

För­ra veck­an var vi cir­ka 320 per­son­er från Nor­den som åkte till Adobe Sum­mit i Lon­don. Totalt var det över 4000 per­son­er som var på plats för att ta del av de senaste tren­der­na inom mark­nads­föring.

I sam­band med kon­fer­ensen pre­sen­ter­ades rap­porten Adobe Dig­i­tal Index: EMEA Best of the Best. I rap­porten har Adobe har granskat verk­samheters för­må­ga ta anpas­sa sina hem­si­dor till mobil­er och surf­plat­tor, baser­at på data från trafiken som kom till före­tags hem­si­dor under 2014. Rap­porten vis­ar att Europeiska län­der nu passer­at USA i trafik gener­erad från mobil­er och surf­plat­tor. Sta­tis­tiken pekar även på ökade skill­nad­er mel­lan de före­tag och bran­sch­er som bäst respek­tive sämst, tar till vara på sina mobi­la använ­dare.

Enligt rap­porten lyckas före­tag inom telekom­bran­schen bäst med mobi­lan­pas­sade webb­platser som engager­ar använ­daren, i jäm­förelse med före­tag inom detaljhan­deln, rese­bran­schen, medi­asek­torn samt under­håll­nings- och finans­bran­schen. Finanssek­torn är det svar­ta fåret då rap­porten vis­ar att sek­torn lyckas dra till sig minst mobil­trafik av alla, något som tros kun­na förk­laras av ett strate­gi­val där fokus lig­ger på att dri­va trafik till appar och inte hem­si­dan primärt.

Under kon­fer­ensen offentlig­gjordes även en rad spän­nande nyheter, var­av ett nytt samar­bete mel­lan Adobe och Microsoft Dynam­ics som syf­tar att inte­gr­era Adobes Mar­ket­ing Cloud‑lösningar i Microsoft Dynam­ics CRM-sys­tem. Det­ta kom­mer ge före­tag möj­lighet att kom­mu­nicera med sina kun­der baser­at på data insam­lad från ett fler­tal plat­tfor­mar. Det­ta ska i sin tur bidra till en mer rel­e­vant mark­nads­föring som är anpas­sad efter kunderna.

En annan nyhet var att kop­plin­gen mel­lan Cre­ative Cloud och Adobe Mar­ket­ing Cloud ytterli­gare stärks genom lanserin­gen av 30 nyheter som till­sam­mans påskyn­dar och opti­mer­ar arbets­flödet mel­lan den kreati­va avdel­nin­gen och mark­nad­savdel­nin­gen. Exem­pelvis inklud­eras så kallade ”shopable hotspots” i videoin­nehåll, där tittare kan hand­la direkt i reklam­fil­men, samt en för­bät­trad inte­gra­tion med InDesign.

Slut­li­gen pre­sen­ter­ades Adobes senaste förvärv – annon­stekniken Tum­ri, från Col­lec­tive. Genom Tum­ri kan nu Adobe erb­ju­da mark­nad­savdel­nin­gen att, i realtid, väl­ja kreativt innehåll i sina annon­sköp online. Med en teknik som kallas Dynam­ic Cre­ative Opti­miza­tion, justeras visuel­la uttryck, innehåll och ton automa­tiskt till besökaren utan manuellt delt­a­gande från mark­nad­savdel­nin­gen, vilket stärk­er effek­tiviteten samt träff­säk­er­heten av nätan­nonser.

Ta del av samtli­ga keynotes, sem­i­nar­i­er och nyheter från Adobe Sum­mit på vår hem­si­da: http://summit.adobe.com/emea/