CountQuest blir första specialiserade Adobe-partnern inom Adobe Analytics i Norden

På Adobe vill vi att våra samar­betspart­ners ska ha gedi­gen kom­pe­tens kring Adobe Mar­ket­ing Cloud och det värde som plat­tfor­men tillför kun­der inom dig­i­tal mark­nads­föring. Där­för lanser­ade vi i bör­jan av året ett nytt ini­tia­tiv inom part­ner­pro­gram­met, där våra part­ners kan bli spe­cialis­er­ade inom en eller flera av Adobe Mar­ket­ing Clouds oli­ka lös­ningar. Det­ta ska bidra till högre kvalitet för våra part­ners och ska­pa förut­sät­tningar för dem att fullt ut kun­na stöd­ja kun­der kring Adobe Mar­ket­ing Cloud, både på kon­sul­ta­tiv och teknisk nivå. Först ut att cer­ti­fieras i Nor­den som en spe­cialis­er­ad part­ner inom lös­nin­gen Adobe Ana­lyt­ics, är sven­s­ka Coun­tquest, som nu har utbil­dat och cer­ti­fier­at tio kon­sul­ter i Adobe Analytics.

”Det finns ett stort intresse för våra Mar­ket­ing Cloud‑lösningar i nor­den, och just nu utbil­das en rad samar­betspart­ners inom de oli­ka lös­ning­som­rå­de­na för att bli spe­cialis­er­ade. Coun­tQuest blev först ut med att bli spe­cialis­er­ade inom Adobe Ana­lyt­ics, vilket känns jät­tekul, då det­ta är ett område där de har tung kom­pe­tens och lång erfaren­het. Att bli en Adobe spe­cialis­er­ad part­ner innebär inte bara att man är cer­ti­fier­ad på lös­nin­gen, utan även att man har ref­er­enser och en gedi­gen erfaren­het inom det speci­fi­ka lös­ning­som­rådet. Vi ser idag en tydlig trend att kun­der inte tit­tar på Adobe Mar­ket­ing Clouds lös­ningar på ett isol­er­at sätt, utan är ute efter hel­het­snyt­tan i en inte­gr­erad, agil mark­nads­föringsplat­tform. Adobe spe­cialis­er­ade part­ners har föru­tom teknisk kom­pe­tens i utval­da lös­ningar, det­ta hel­het­stänk och tillför där­för ett stort värde för kun­der­na, i deras ambi­tion att ska­pa en kraft­full strate­gi för framti­den”, säger Paula Rin­ta Palk, Part­ner­ans­varig på Adobe i Norden.

Coun­tQuest star­tades år 2000 med en vision om att öka före­tags lön­samhet och förståelse för kun­den genom analys på webben. Web­b­analys har sedan dess vux­it och Coun­tQuest har expander­at i takt med mark­naden. De är analyspart­ner till Adobe. Cer­ti­fierin­gen är ett bevis på att de har all nöd­vändig kom­pe­tens och gedigna resurs­er för att imple­mentera Adobes mark­nads­föringslös­ningar.

Fredrik Arnarp
https://blogsimages.adobe.com/digitaleurope/files/2015/05/Fredrik-Arnarp1.jpeg

”Det känns kul att bli först ut i Nor­den som spe­cialis­er­ad part­ner till Adobe. Pro­gram­met var väldigt givande och vi ser fram emot att kun­na job­ba mer spe­cialis­er­at med Adobes Analytics‑lösning. Vi kan nu bät­tre hjäl­pa kun­der att utnyt­t­ja mark­nads­förings­da­ta för att lev­er­era per­son­li­ga upplevelser, annon­sera smartare och utveck­la mer rel­e­vant innehåll”, säger Fredrik Arnarp, vd CountQuest.

För tillfäl­let kan part­ners bli spe­cialis­er­ade inom Adobe Expe­ri­ence Man­ag­er, Adobe Ana­lyt­ics och Adobe Cam­paign. Utöver dessa kom­mer även spe­cialis­er­ing för Adobe Tar­get finnas till­gäng­lig inom kort. Målet är att inom ett år kun­na erb­ju­da spe­cialis­eringar för samtli­ga åtta Mar­ket­ing Cloud‑lösningar.

https://blog.adobe.com/media_c7ce25f41fa11de9cc95026aaa243b85e50097c3.gif

Läs mer om Adobes spe­cialis­eringar för part­ners: https://solutionpartners.adobe.com/home/enablement/specialization.html