Personlig kommunikation i fokus — trenden på Summit

Mel­lan den 29–30 april hölls Adobe Sum­mit i Lon­don. På plats fanns över 4 000 besökare från hela världen som bidrog till diskus­sio­nen om dig­i­ta­la mark­nadsstrate­gi­er och utmaningar. Här är några av nyheter­na och intryck­en som Sum­mit-besökar­na fick ta del av.

Per­son­lig kom­mu­nika­tion i fokus

En av de mark­nad­stren­der som lyftes under Adobe Sum­mit var den dig­i­ta­la trans­for­ma­tion vi i dag genomgår och som innebär ett växande fokus på kun­dan­pas­sat innehåll och en skräd­darsy­dd kundup­plevelse. Jer­ry Sil­fw­er, som del­tog i diskus­sion­span­el­er på plats under Sum­mit, näm­n­er i sin blogg ”Dok­tor Spinn” ett fler­tal exem­pel på den nya tren­den, bland annat vik­ten av en synkro­nis­er­ad använ­darup­plevelse på oli­ka plat­tfor­mar genom sam­mankop­plad data och analys.

Adobe inled­er samar­bete med Microsoft

Ett fler­tal medi­er rap­porter­ade under Adobe Sum­mit om det nya samar­betet mel­lan Adobe och Microsoft. Sam­tidigt pre­sen­ter­ades en tätare kop­pling mel­lan Adobes Cre­ative Cloud och Mar­ket­ing Cloud så att mark­nads­förare bät­tre kan hantera sitt dig­i­ta­la innehåll. Ännu en nyhet var förvärvet före­taget Tum­ri, som gör det möjligt för kun­der att kun­na anpas­sa kreativt innehåll i annonser i realtid.

Vik­tigt med mobi­lan­pas­sad marknadsstrategi

Rap­porten ”Adobe Dig­i­tal Index: EMEA Best of the Best” bet­onar vik­ten av mobi­lan­pas­sat innehåll som en följd av ett ökat fokus på för­bät­trade dig­i­ta­la kun­dresor. I kam­p­en att nå fram till det mobi­la använ­darseg­mentet har Europeiska före­tag visat klara sig bät­tre än före­tag i USA. I en inter­vju med Tama­ra Gaffney, ans­varig för Adobe Dig­i­tal Index, i Dagens Analys, råder hon före­tag till att snabbt etablera en mobil mark­nadsstrate­gi om en sådan inte ännu finns på plats.

https://blog.adobe.com/media_661c69e65e585ef00a1c029112c9ce2ad243f362.gif