Vilket är syftet med din webbplats?

För några år sedan blev jag helt ställd. Jag träf­fade en per­son som job­bade på en bank. Han var ans­varig för att analy­sera beteen­det hos de som besök­te bankens webb­plats, och som du vet så är en banks webb­plats en vik­tig sak. För en bank är webb­plat­sen inte bara ansik­tet utåt, banken har för­lagt mån­ga av sina tjän­ster till webben. Det­ta innebär att besökar­na ställer höga krav på webb­plat­sens tyd­lighet och funk­tion­alitet. När jag frå­gade hon­om ”vilket är syftet med webb­plat­sen?”, ryck­te han på axlar­na och sa ”alla webb­platser har väl ett syfte” – och så var det inget mer med det! Det är klart att en bank har ett syfte med sin webb­plats, dessvärre hade banken inte förmed­lat det­ta syfte till sin medar­betare. Den­na hän­delse är inte unik.

Hur bra och framgångsrik din webb­plats är har bl.a. att göra med hur tydligt syftet med den är. Där­för är det oroväckande att mån­ga före­tag och organ­i­sa­tion­er inte har ett definier­at syfte med sina webb­platser. Sta­tis­tik i Web Ser­vice Awards tren­drap­port för 2015 – ”Hur mår Sveriges webb­platser?” – tyder näm­li­gen på att 73 pro­cent av de webb­plat­sans­vari­ga i Sverige har ett definier­at syfte med sina webb­platser. Det är vis­serli­gen en majoritet som fak­tiskt vet vad de vill upp­nå och som har en plan för hur de ska göra det, sam­tidigt är det fort­farande 27 pro­cent som inte har ett syfte med webbplatserna.

När det kom­mer till webb­plat­ser­nas under­si­dor är det ännu färre webb­plat­sans­vari­ga som har definier­at ett syfte. Sta­tis­tik i tren­drap­porten vis­ar att det enbart är 54 pro­cent som vet vad de vill upp­nå med och var­för under­si­dor­na finns på webb­plat­sen. Efter­som webb­plat­sans­vari­ga själ­va inte är klara över vilket syftet med webb­plat­ser­na är blir det svårt att förmed­la mål­sät­tnin­gen med webb­plat­ser­na till medar­be­tar­na. Ovis­sheten förstärks av att bara 49 pro­cent av de webb­plat­sans­vari­ga arbe­tar för att alla i före­taget eller i organ­i­sa­tio­nen ska veta vilken mål­sät­tnin­gen med webb­plat­sen är.

För att en webb­plats ska nå fram till sina besökare är det vik­tigt att de som ans­varar för just webb­plat­sen ock­så har ringat in sin mål­grupp. Att ha en mål­grupp och att anpas­sa innehål­let efter den­na gör att kom­mu­nika­tio­nen och bud­skapet lättare når fram till besökar­na. Det­ta är något som de all­ra fles­ta före­tag och organ­i­sa­tion­er är med­vet­na om, ändå tyder sta­tis­tik i tren­drap­porten på att enbart 63 pro­cent av de webb­plat­sans­vari­ga har valt en mål­grupp för sina webb­platser. Om varken du som är webb­plat­sans­varig eller dina medar­betare vet vad syftet med webb­plat­sen är, hur ska ni då kun­na veta hur ni ska arbe­ta med den?

6 viktiga frågor varje webbplatsansvarig borde ställa sig

Här kom­mer sex frå­gor som du bor­de stäl­la dig för att göra det bäs­ta möjli­ga av din webb­plats och för att definiera dess syfte.

1. Vilket är syftet med webbplatsen?

Beroende på vilken verk­samhet du bedriv­er vill du upp­nå oli­ka sak­er med din webb­plats. En e‑handlare har inte sam­ma behov som en kom­mu­nal verk­samhet. Ska tyn­gdpunk­ten t.ex. lig­ga på att säl­ja eller på att informera? Ta fram ett syfte med din webb­plats och tänk på att anpas­sa det efter vad det är du vill förmed­la om din verksamhet.

2. Vilken är webbplatsens målgrupp?

Om din webb­plats inte är anpas­sad efter dess mål­grupp kom­mer den inte heller nå fram till mål­grup­pen. Mål­grup­pen påverkar ock­så vilken typ av innehåll du bör ha på webb­plat­sen. Av den anled­nin­gen bör du definiera din mål­grupp så att du kan utveck­la ett rel­e­vant innehåll. Ett innehåll som upp­fat­tas som irrel­e­vant av mål­grup­pen kan i läng­den avskräc­ka besökar­na från att sur­fa in på din webbplats.

3. Hur kan jag engagera teamet i webbplatsen?

En webb­plats med ett tydligt och definier­at syfte kräver, som med så myck­et annat, team­work. Ju mer insat­ta dina medar­betare är i webb­plat­sen och vad den står för, desto lättare blir det för dig och teamet att utveck­la den och att nå fram till dess tänk­ta mål­grupp. Om möjligt, försök att ha en infor­ma­tion­sträff eller ett möte om webb­plat­sen då och då – helst med jäm­na mellanrum!

4. Hur kan jag skapa ett relevant webbplatsinnehåll?

När du väl vet vad du vill upp­nå med webb­plat­sen och dessu­tom har ringat in en mål­grupp, är det dags att du fun­der­ar på vilket innehåll som är rel­e­vant för såväl din webb­plats som för din mål­grupp. Kan det t.ex. vara en god idé att var­va infor­ma­ti­va eller säl­jande tex­ter med bilder, filmk­lipp och infografik?

5. Hur ska besökarna hitta till webbplatsen?

Du har ett syfte med din webb­plats, en mål­grupp och rel­e­vant innehåll – vad ska du göra härnäst? För de all­ra fles­ta verk­samheter är det av intresse att dri­va trafik till webb­plat­sen. Det­ta kan göras med hjälp av oli­ka strate­gi­er, bl.a. SEO, sociala medi­er och annon­ser­ing på nätet. Fram­för allt SEO-anpas­sat innehåll och mark­nads­föring via sociala medi­er-kanaler är ett effek­tivt sätt att få fler besökare på – hit­ta en strate­gi som avspeglar din verk­samhet och din mål­grupp!

6. Hur kan jag få koll på vad besökarna tycker om webbplatsen?

Sådär – du har en strate­gi för innehåll och mark­nads­föring. Du kan inte låta arbetet stan­na vid det­ta. Det är nu du bör kon­trollera att din strate­gi fak­tiskt funger­ar. Med hjälp av web­b­analys bör du mäta hur webb­plats­besökar­na använ­der webb­plat­sen. Se till att göra analy­sen till en vik­tig affär­sprocess. På så sätt prö­var du inte bara strate­gin, du föl­jer ock­så upp att de investeringar du gör i sociala medi­er eller annon­ser­ing är vär­da tiden och pen­gar­na. På sikt läg­ger det ock­så grun­den för att bör­ja per­son­alis­era upplevelsen för besökaren.

Käl­la: Web Ser­vice Awards ”Hur mår Sveriges webb­platser?: Tren­drap­port 2015”.