Inför Champions League-finalen: Juventus populärast i sociala medier

Juven­tus FC vin­ner knappt mot Barcelona FC, åtmin­stone i sociala medi­er. Juven­tus har omnäm­nts 6 miljon­er gånger och Barcelona 5,5 miljon­er gånger under april och maj. Det vis­ar rap­porten Adobe Dig­i­tal Index som under­sökt snack­et i sociala medi­er inför Cham­pi­ons League-finalen. I rap­porten framgår ock­så att Mes­si är den mest omta­lade spelaren och att duellen mel­lan Chielli­ni och Suarez fick stort genom­slag i sociala medier.

Rap­porten Adobe Dig­i­tal Index byg­ger på analys av över 60 miljon­er inlägg i sociala medi­er och avs­lö­jar bland annat vil­ka spelare som är pop­ulärast inför den stun­dande finalen. Över­lägsen etta är Mes­si med över 8,3 miljon­er omnäm­nan­den, före Ney­mar (2,5 miljon­er), Luiz Suarez (1,4 miljon­er) och Gior­gio Chielli­ni (550 000).

– Vi kan se att Cham­pi­ons League engager­ar världen över. Årets uppla­ga har redan dubbelt så mån­ga sociala omnäm­nan­den än föregående år och Cham­pi­ons League vin­ner mark i bland annat USA, säger Jes Schyum, nordisk kom­mu­nika­tion­schef på Adobe.

Dagen då det stod klart att Chielli­ni skulle få möta Suarez igen fick det de sociala medier­na att gå var­ma. Sociala omnäm­nan­den om Chielli­ni ökade 15 gånger och Suarez hade mer än fyra gånger så mån­ga omnäm­nan­den än van­ligt just då.

https://blog.adobe.com/media_92d612590c9998958fdf4955e446a997defb38bb.gif

All­ra mest skrivs det om Cham­pi­ons League i Spanien som står för 15 pro­cent av inläggen, följt av Indone­sien (11 pro­cent), USA (11 pro­cent) och Storbri­tan­nien (9 procent).

Även spon­sor­erna får upp­märk­samhet. Av de båda final­la­gens huvud­spon­sor­er är det Qatar Air­ways (Barcelona) som drar det längs­ta strået med 15 000 omnäm­nan­den, före Jeep (Juven­tus) som bara har när­mare 2 000 omnäm­nan­den.

Om under­söknin­gen Adobe Dig­i­tal Index: Analy­sen av Cham­pi­ons League i Adobe Dig­i­tal Index byg­ger på över 60 miljon­er inlägg med kop­pling till Cham­pi­ons League på Face­book, Google+, Red­dit, Twit­ter, Dai­ly­mo­tion, Flickr, Insta­gram, Tum­blr, VK, Dis­qus, Foursquare, Meta­cafe, Word­Press, YouTube och blog­gar på 36 språk världen över. All data har aggregerats med hjälp av verk­tyget Adobe Social.