Hur kan man arbeta mer effektivt med ROI? Jo O’Connor har svaren!

Den 24 juni var det återi­gen dags för Adobes frukost­sem­i­nar­i­um. Den här gån­gen var det dags för Jo O’Connor att ta till orda och tem­at för mor­gonen var de ökade kraven att mäta resul­tat­en av dina marknadskampanjer.

Vik­ten av att kon­stant utvärdera ditt före­tags mark­nads­föringsar­bete är större än någon­sin men fort­farande är det mån­ga före­tag som inte hänger med. Det är till och med så att endast cir­ka 25 % av alla anställ­da tyck­er att deras före­tag mäter sin mark­nads­föring på ett till­fred­stäl­lande sätt.

Jo lyfte att mark­nads­föringskanaler­na nu är fler än någon­sin vilket gör att pub­liken blir mer och mer frag­menter­ad. Ännu en stor anled­ning till att se till att din mark­nads­förings­bud­get ham­nar på rätt ställe.

Med mät­bara resul­tat är smartare investeringar möjli­ga och man kan göra sto­ra för­bät­tringar med min­dre ansträngn­ing. En stor vinst för alla typer av före­tag!

Här hit­tar du hela Jo’s presentation.