Annonsbudgetarna hänger inte med i utvecklingen

Vår senaste Adobe Dig­i­tal Index-rap­port rap­port vis­ar att före­tag invester­ar mer än dubbelt så myck­et i print-annonser som annonser för mobilen. Det­ta görs trots att kon­sumenter spender­ar mer och mer av sin tid på mobi­la enheter. I slutet av näs­ta år förvän­tas dessu­tom använ­dan­det av mobi­la enheter att gå om sta­tionära datorer.

På bara fem år har mediekon­sum­tio­nen ökat med två tim­mar per dag och använ­dare. Om vi ser till den tid kon­sumenter­na läg­ger på oli­ka medi­er är det tydligt vil­ka som dominerar; TV, inter­net och mobi­la enheter.

Print behåller den störs­ta ande­len av annons­bud­geter­na, sam­tidigt som kon­sumenter­na rör sig till andra plat­tfor­mar. Endast 8 pro­cent av annons­bud­geten läg­gs på mobi­la annonser trots att kon­sumenter­na spender­ar hela 24 pro­cent av sin tid i mobilen.

Share of Consumer Time Spent With Content Compared To Share of Ad Dollars Allocated
https://blogsimages.adobe.com/digitaleurope/files/2015/06/TransB_1-Share-of-Consumer-Time-Spent-With-Content-Compared_MR.png

Trots den ökade använd­nin­gen av mobi­la enheter ser vi fort­farande att annon­sör­erna spender­ar mer pen­gar på tryck­ta annonser. Före­ta­gen är dock med­vet­na om utveck­lin­gen. Medan investeringar i mobi­lan­nonser har ökat med 48 pro­cent så har investeringar i annonser för desk­top min­skat med 5 pro­cent jäm­fört med för­ra året.

Global Ad Spend Growth By Device Type
https://blogsimages.adobe.com/digitaleurope/files/2015/06/Bl%C3%A5gr%C3%A5kurve.png

I slutet av 2016 eller bör­jan på 2017 förvän­tas ande­len besök från mobi­la enheter över­sti­ga desk­top. I rap­porten ser vi en stadigt nedåt­gående trend. Ande­len besök från desk­topda­tor­er har min­skat med mer än 20 pro­cen­ten­heter på bara två år.

Share of Visits By Device Type
https://blogsimages.adobe.com/digitaleurope/files/2015/06/Share-of-Visits-By-Device-Type.png

Om undersökningen

Adobe Dig­i­tal Index byg­ger på anony­ma uppgifter från Adobe Ana­lyt­ics och Adobe Media Opti­miz­er som kart­lagt använ­dar­nas beteen­den mel­lan 2013–2014. Rap­porten byg­ger på en analys av 214 mil­jarder annonsvis­ningar på Google och Yahoo!, 201 mil­jarder videostarter och 100 mil­jarder besök på hem­si­dor och appar. Läs mer här.