Kundernas förväntningar på din webbplats

Så du har bemäs­trat kon­sten och tekniken för sök­mo­torop­ti­mer­ing (SEO). Trafiken som du styr till din webb­plats har ökat drama­tiskt. Du har lyck­ats … åtmin­stone för tillfäl­let. Men du har bara påbör­jat din resa mot att ska­pa den per­fek­ta kundup­plevelsen. Spender­ar dessa nya besökare myck­et tid på din webb­plats? Lyckas de göra det du vill att de skall göra på din webb­plats? Hur hög är din ”Bounce rate”? Det vill säga när en besökare går till din mål­si­da, men läm­nar din webb­plats inom en sekund.

Men jag avviker från ämnet. Låt oss diskutera vad besökar­na till din webb­plats fak­tiskt tit­tar efter. Vad det är som gör att de stan­nar på din webb­plats och ger den pos­i­ti­va upplevelsen som gör att de kom­mer till­ba­ka och kanske till och med läg­ger till din webb­plats som en favorit i web­bläsaren efter­som den ger dem något. Web Ser­vice Awards (WSA) Tren­drap­port för 2015 vis­ar att besökare är mer nöj­da med före­tags och organ­i­sa­tion­ers webb­platser i år än föregående år, särskilt när det gäller infor­ma­tion som finns på dem om nordiska webb­platser i allmän­het och sven­s­ka webb­platser i synnerhet.

6 sak­er vi måste göra rätt?

Vad är det som gör en webb­plats använ­darvän­lig från per­spek­tivet av en besökare som skulle kun­na bli din näs­ta kund? Låt oss tit­ta på några bäs­ta prax­is för web­butveck­ling utöver SEO för att besvara det­ta. Det har ingen bety­delse för dina besökare hur mån­ga metatag­gar du har, hur hårt du job­bade för den per­fek­ta rubriken och hur myck­et tid du spender­ade på att analy­sera de per­fek­ta nyck­elor­den… din mål­grupp bryr sig inte om och sak­nar förståelse för SEO på webbplatsen.

Vad bryr sig mål­grup­pen om?

Det finns naturligtvis mån­ga oli­ka åsik­ter om vad vi kom­mer att diskutera här beroende på vem du frå­gar. I allmän­het rep­re­sen­ter­ar de dock några grundläg­gande san­ningar som du behöver ta i beak­tande och imple­mentera på ett sätt som är menings­fullt för din webb­plats och mål­grup­pen som du försök­er nå. Du tog väl mål­grup­pen i beak­tande i din web­butveck­lingsstrate­gi? Jag hop­pas verk­li­gen så. Hur som helst så fort­sät­ter vi.

  1. Mobilt först – kun­der först

https://blog.adobe.com/media_b86d9a1f2b53d01fbca20fd565e5a9e319adaf9f.gif

Den gyl­lene regeln är att alltid vara där din mål­grupp är. Om du vill att de ska vara nöj­da så måste du vara en expert på mul­ti­kanals­mark­nads­föring. Som du kan se i dia­gram­met ovan väl­jer allt­fler allt fler att använ­da mobilen för att besö­ka webb­platser. När du des­ig­nar din webb­plats måste du där­för anti­n­gen utveck­la den med snab­ba respon­siv design i åtanke så att webb­plat­sen automa­tiskt anpas­sar sig till smar­ta tele­fon­ers min­dre skär­mar eller utveck­la en ver­sion av din webb­plats speci­fikt för mobi­la använ­dare. Det är inte val­fritt. Det är ett måste.

Vin­sten är en glad och nöjd besökare vilket till stor del förk­larar var­för nordiska web­ban­vän­dare är nöj­dare med innehål­let och infor­ma­tio­nen på nordiska webb­platser. Det är så enkelt som det fak­tum att det är lätt för dem att nav­ig­era och läsa informationen.

Google har skärpt kravet på att sökningar från mobi­la smar­ta tele­fon­er endast vis­ar webb­platser som är mobil­vän­li­ga. En använ­darvän­lig webb­plats led­er till gla­da (och återkom­mande) besökare.

  1. Hur snabbt sidan lad­das

Inga kon­stigheter med det här. Om sidan inte lad­das snabbt så läm­nar besökaren den. Def­i­n­i­tio­nen av snabbt debat­teras, men den minst tålmodi­ga besökaren vän­tar inte mer än 1 sekund. Ja, det är hårt. Det pos­i­ti­va är att i genom­snitt vän­tar besökare 6 till 10 sekun­der på att en sida ska lad­das. Om du har en webb­plats med flera sidor så gäller det för alla sidorna.

Det­ta är ock­så kop­plat till SEO. Google har en rankn­ings­fak­tor i algo­rit­men som mäter hur lång tid det tar att lad­da sidan och den kan göra skill­naden mel­lan att få en SERP-rankn­ing som plac­er­ar dig på förs­ta sidan eller inte. Om din webb­plats inte kan hit­tas spelar det ingen roll hur snabbt dina sidor laddas.

  1. Webb­de­sign och layout

Det hand­lar om per­spek­tiv och det förs­ta intryck­et när det gäller besökare. Vi pratade just om hur vik­tigt det är att sidan lad­das snabbt. Det led­er till en annan män­sklig egen­skap… kon­cen­tra­tions­för­må­ga. De fles­ta har begrän­sad kon­cen­tra­tions­för­må­ga. Där­för måste du erb­ju­da den pos­i­ti­va erfaren­heten att visuellt dra besökaren till det som är vik­tigt utan att besökaren måste ”lista ut det på egen hand”. Visuel­la ele­ment måste ord­nas så att de föl­jer ögonens nor­mala F‑mönster för att pre­sen­tera innehåll i rätt ord­ning, dvs kun­dref­er­enser först för att påver­ka besökarens beslut att köpa och sedan den sto­ra knap­pen som upp­ma­nar till handling.

Det vik­ti­ga är att styra använ­darens ögon till vad DU vill att de ska se och inte läm­na det upp till dem att försö­ka räk­na ut vad det är du vill att de ska göra. Visa det genom din design och lay­out, de kom­mer att upp­skat­ta det. Det gör besöket bät­tre.

  1. Nav­iger­ing

Det­ta är en fort­sät­tning på webb­plat­sens design och lay­out men är något som förtjä­nas att upp­märk­sam­mas. Poän­gen är att webb­plat­sens jobb är att gui­da besökare till innehål­let på oli­ka sidor. Du kan inte för­li­ta dig på besökarens web­bläsare att göra det. De fles­ta besökare använ­der fak­tiskt inte Till­ba­ka-knap­pen i web­bläsaren för att gå till­ba­ka till sidor de redan har tit­tat på. De överg­er helt enkelt sidan genom att ta de säkra före det osäkra och stänger web­bläsaren genom att klic­ka på x‑et uppe i det högra hör­net. Och där försvann en kund.

Om en använ­dare vill utfors­ka din webb­plats så bör det finnas ett tydligt sätt för dem att göra det, och ock­så att ta sig till­ba­ka till där de bör­jade om de vill göra det. Designele­ment som ett nav­iger­ings­fält till vän­ster (inte höger) på sidan tar hand om det. Ett välor­gan­is­er­at nav­i­ga­tion­ssys­tem för hela webb­plat­sen gör att besökare stan­nar län­gre och ökar därmed san­no­likheten att de omvand­las till kun­der. Gla­da besökare led­er till lojala kunder.

  1. Innehåll­sop­ti­mer­ing

Du kom­mer antagli­gen ihåg frå­gan jag ställde innan om vad mål­grup­pen bryr sig om. Jag var­nade för bri­s­tande kon­cen­tra­tions­för­må­ga. Hur som helst är värdet av webb­plat­sens innehåll direkt relat­er­at till att nå den tänk­ta mål­grup­pen. Om din webb­plats hand­lar om biltävlin­gar men du rik­tar dig mot tra­ven­tu­si­aster kan du inte förvän­ta dig att dina besökare blir impon­er­ade. Det är lite extremt, men du fat­tar poän­gen.

Innehåll­sop­ti­mer­ing hand­lar om webb­plat­s­analys och att veta så myck­et som möjligt om besökar­na genom att engagera dem vid alla beröringspunk­ter under utforskan­det av webben. Var har de var­it? Vad tit­tade de på? Hur rel­e­vant är beteen­det som led­er till det­ta besök till din webb­plats? Har de besökt din webb­plats tidi­gare? Vad tit­tade de på då? Om du kän­ner till svaren på dessa frå­gor så kan du pre­sen­tera opti­mer­at innehåll som förutser vad de kom­mer att tit­ta på idag. Var­je gång de vän­der på en sida på din webb­plats, dyk­er rel­e­vant inter­ak­tivt rikt mediein­nehåll upp som talar direkt och per­son­ligt till dem. Om du lyckas i din strä­van, vin­ner du lojalitet, förtroende och en nöjd kund, efter­som du behand­lade dem väl och som en individ.

  1. Kop­plin­gar till sociala medier

Ordet mul­ti­kanals­mark­nads­föring dyk­er upp igen. Om du ska engagera dina besökare över flera mark­nads­föringskanaler, var­för inte göra det lätt för dem att dela ditt innehåll? Fun­dera på det. Du till­han­dahåller en dig­i­tal tjänst här. Den strate­giska plac­erin­gen av del­ningsknap­pa­ra för sociala medi­er på din webb­plats kan bred­da ditt innehålls exponer­ing på sociala medi­er. Kun­den är nöjd efter­som det endast tog ett klick för att dela. Du är glad efter­som besökaren delade ditt innehåll och styr nya besökare till din webb­plats, vilket tar oss till­ba­ka till där vi star­tade med det­ta blog­gin­lägg.

I genom­snitt har använ­dare ca 700 vän­ner på Face­book, 600 anhän­gare på Twit­ter, anhän­gare på Linkedin, Pin­ter­est, samt det ständigt ökande antalet nya sociala medi­er som tillkom­mer. Där­för har var­je per­son som delar ditt innehåll stor betydelse.

Sam­man­fat­tning

Oavsett om vi mark­nads­förare gillar det eller inte så har vi bliv­it lever­an­tör­er av dig­i­ta­la tjän­ster till mål­grup­pen som vi försö­ka påver­ka. Dessa tjän­ster är till för att byg­ga förstroende hos de dig­i­ta­la kun­der­na. Vi byg­ger förtroende genom att ge dem en pos­i­tiv upplevelse var­je gång vi är involver­ade i deras dig­i­ta­la exis­tens. Hur ser din process ut för att des­igna, byg­ga och pub­licera ditt före­tags web­bin­nehåll? Utgår ni från kunden?