Digital Marketing Symposium: Behovet av förnyelse inom marknad

För andra året i rad arranger­ar Adobe Dig­i­tal Mar­ket­ing Sym­po­sium i Stock­holm. Even­tet som kop­plar sam­man ledande mark­nadsper­son­er för att dela insik­ter och erfaren­heter kring hur deras mark­nads­föring har förny­ats och mark­nadsstrate­gier­na utveck­lats med den dig­i­ta­la utvecklingen.

Sät­tet som mark­nads­förare nu kan nå sina kun­der har genomgått en bety­dande förän­dring under senaste åren. Mark­nads­bud­gets har skif­tat från print till dig­i­talt, sociala media plat­tfor­mar har försett dem med en helt ny mark­nad­splats och öknin­gen av mobil­tele­fon­er, surf­plat­tor och bär­bara devices gör att det finns fler kon­tak­t­punk­ter än någon­sin med kun­den. Mark­nads­förin­gen har förän­drats, och det rejält.

För att bät­tre förstå det nya förän­drade mark­nad­s­land­skapet genom­förde vi en under­sökn­ing som tit­tade på de köpbeslut online hos mer än 1’000 Sven­s­ka konsumenter.

Priset är vik­ti­gast, men andras rekomen­da­tion­er väger ock­så tungt när sven­skar ska väl­ja att hand­la en pro­dukt eller tjänst över nätet. Det vis­ar en under­sökn­ing om kon­sument­be­teen­den online, som Adobe låtit genom­föra i Sverige och Dan­mark. I under­söknin­gen framgår att unga är mer benägna än äldre att ta del av andras rekomen­da­tion­er och för äldre och kvin­nor värderas enkla lever­anser och retur­er högt.

Två av den klas­siska mark­nads­förin­gens fyra ”P:n” står sig fort­satt starkt. Priset och pro­duk­ten är vik­ti­gast när sven­skar beslu­tar sig för att köpa en vara eller tjänst online. Sven­skar­na värder­ar ock­så erb­ju­dan­den, lever­anser och frak­t­sätt samt andras recen­sion­er och rek­om­men­da­tion­er högt.

Kon­sumenter­na har bliv­it skick­li­gare och har stor makt på nätet. De vill och har för­må­gan att hit­ta de bäs­ta erb­ju­dan­de­na, pro­duk­ter­na och pris­er­na sam­tidigt som andras rekomen­da­tion­er spelar en vik­tig roll i köp­processen. Det gör varumärkeslo­jalitet till en utman­ing för mark­nads­förare. Det blir allt vik­ti­gare att lyssna på sina kun­der och erb­ju­da dem rel­e­vant innehåll och erb­ju­dan­den som får dem att återkom­ma.

Mark­nads­förare kan tac­ka sprid­nin­gen av kanaler­na för det­ta, då online shop­pare lätt kan göra inköp var som helst de vill och var­ifrån de vill. Den­na möj­lighet ger de bäs­ta erb­ju­dan­den, pro­duk­ter­na och priset, vid den tid­punkt som pas­sar dem. Det­ta kom­bin­er­at med en lät­till­gäng­lighet till recen­sion­er och använ­dar­grup­per, bety­der att kon­sumenter blir smartare. För varumärken online, innebär skiftet mot kun­den att lever­ansen av en god upplevelse ham­nar i fokus då du kan nå ett konkur­rerande varumärke med ett klick.

Det­ta året hand­lar Dig­i­tal Mar­ket­ing Sym­po­sium om vad den­na förän­dring inom mark­nads­föring innebär för varumärken som Adi­das som berät­tar om hur de gick ” “All In” med Omni-Chan­nel Cus­tomer Expe­ri­ence för att ska­pa en söm­lös kundup­plevelse i alla kon­tak­ty­tor som dri­ver engage­mang för varumär­ket och köp. Accen­ture berät­tar hur de har hjälpt AstraZeneca så att de bät­tre möter kun­dens förvänt­ningar i en allt mer upp­kop­plad värld. SEB kom­mer att dela med sig av hur de sam­lar in och använ­der affärskri­tisk data inom en stor organ­i­sa­tion. Inom Adobe ser vi oss själ­va som gan­s­ka evo­lu­tionära, så vi kom­mer att dela med oss av hur vår dig­i­ta­la trans­for­ma­tion sett ut också.

Mark­nad­s­land­skapet är en peri­od av övergång, där tra­di­tionel­la metoder av hur man byg­ger varumärke och lojalitet blir mer och mer obruk­bara och där nya kanaler och tekniker tar plats. Mån­ga varumärken har rep­spon­der­at genom att trans­formera sin mark­nads­föring och lyck­osamt utveck­lat en enda vy av kun­den – några av dem är med oss på onsdag.

Om du inte kan vara med oss på plats, så kan du föl­ja vår kon­ver­sa­tion på Twit­ter från klock­an 9:00 via #AdobeSymp Ons­dag den 7 oktober.

Om undersökningen Undersökningen är genom­förd av opin­ions- och mark­nadsun­der­sökn­ings­före­taget YouGov, på upp­drag av Adobe. Under sep­tem­ber 2015 har sam­man­lagt 1014 inter­vjuer via inter­net genom­förts med män och kvin­nor 18–74 år i Sverige och 1006 med män och kvin­nor i åldrar­na 18–74 i Danmark.