Tillbaka till framtiden 2 förutspådde dagens teknik

Idag är det den 21 okto­ber 2015, dagen då Mar­ty McFly och Doc Brown anlän­der i framti­den i kult­fil­men “Till­ba­ka till framti­den 2” från 1989. Regis­sören Bob Gale har san­nerli­gen haft ett skarpt öga när det kom­mer till att framti­dens tren­der. Här är sju tekniker som förut­spåd­des i fil­men – och en som över­raskande nog slog helt fel.

Föru­tom att dubbel slips ännu inte är en mod­e­trend bland män­nen har fil­men visat sig vara förvå­nans­värt exakt i sin tekniska framtidsspaningar.

– Det är fascinerande att se hur en 25 år gam­mal film kun­nat träf­fa mitt i prick på så mån­ga områ­den. Och även hur fil­men fram­ställer mod­ern teknik som drönare och per­son­alis­er­ing av kom­mu­nika­tion som något pos­i­tivt, medan den nuvarande debat­ten fram­ställer det­ta som ett poten­tiellt hot. Sam­tidigt är det komiskt är att fil­men förut­spår att vi år 2015 fort­farande använ­der fax och inte förut­såg dig­i­talis­erin­gen av doku­ment, något som vi i dag tar för givet, säger Jes Schyum, nordisk kom­mu­nika­tion­schef för Adobe.

Tillbaka till framtiden
https://blogsimages.adobe.com/digitaleurope/files/2015/10/Tillbaka-till-framtiden-70x100-liten-web.jpg

Till­ba­ka till framtiden

Här är sju tekniker som är sto­ra i dag, och en som över­raskande nog inte var en av Bob Gales framtidsvisioner.

1. Inter­net of Things
I sce­nen där Mar­ty och Doc Brown just har lan­dat i år 2015 tit­tar Doc på sin kloc­ka strax efter att Mar­ty påpekat att det reg­nar. “Vän­ta ytterli­gare fem sekun­der”, säger han och sen upphör det att reg­na. Teamet bakom fil­men har förut­spått väder­prog­noser online och smar­ta klock­or långt innan Apple ens tänk­te på tekniken.

2. Videosam­tal och platt-TV
I fil­men ser vi hur Mar­ty talar till sin tidi­gare gym­nasievän och arbet­skam­rat Nee­dles. De pratar med varan­dra via videosam­tal på en platt tv-skärm. I dag är Skype ett av de mest använ­da pro­gram­men för videosam­tal och har näs­tan 35 miljon­er föl­jare på Face­book och Twit­ter. Före­tag som Sony och Sam­sung säl­jer idag 4K platt-TV, likt de som visas i filmen.

3. Mobil betalningsteknik
I en scen i fil­men kom­mer en äldre herre upp till Mar­ty med ett föremål lik­nande en surf­plat­ta och frå­gar hon­om om han skulle kun­na skän­ka pen­gar för att räd­da Bel­fry. Här förut­spår fil­men en annan stor trend 2015: mobil betal­ning­steknik. Hun­dratals miljon­er iPads har sålts sedan 2010, och mobi­la betal­ningslös­ningar som Swish och Pay­Pal är idag självk­lara före­teelser.

4. Anpass­ning
I sce­nen med videokon­fer­ensen frå­gar Mar­ty Nee­dles om han kan skän­ka pen­gar genom att använ­da sitt fin­ger­avtryck. Skär­men vis­ar då en hel del infor­ma­tion om Nee­dles, vilken mat han före­drar och vad han ogillar. Detal­jer som dessa används idag för per­son­alis­er­ing av mark­nads­föring. Face­book exem­pelvis erb­jud­er möj­ligheten att anpas­sa annonser baser­at på använ­dar­nas kön, ålder, vad de gillar och deras geografiska läge.

5. Virtuell verklighet
I fil­men finns en scen där Mar­ty och hans sys­ter har VR-glasö­gon som de använ­der för att svara i tele­fo­nen medan de tit­tar på TV. Även om uppfinningar­na inom Virtuell Real­i­ty inte helt har förverk­li­gats så är de är på god väg att slå igenom. Till exem­pel med­de­lade PlaySta­tion att de kom­mer lansera sin nya PlaySta­tion VR, en VR-ver­sion av den pop­ulära spelkon­solen, under 2016.

6. Drönare
Använd­nin­gen av drönare har bliv­it allt van­li­gare och säljs i van­li­ga teknikbu­tik­er, men de ska­par ock­så debatt i dag. I “Till­ba­ka till framti­den 2” används drö­nar-lik­nande teknik av nyhetsstationer.

7. Hov­er board
När Mar­ty är jagad av fil­mens skurkar tar han en rosa hov­er board från en liten flic­ka. Hov­er boards finns fak­tiskt i dag och har pro­duc­eras av före­taget Hen­do. Rap­paren Wiz Khal­i­fa satt häk­tad i augusti efter att ha använt en hov­er­board på hjul på en fly­g­plats. Även om pro­duk­ten inte är släppt till allmän­heten än har en video på YouTube, där skate­boar­d­aren Tony Hawk använ­der den, fått 14 miljon­er gillamarkeringar.

Det­ta förut­spåd­des inte av fil­men: Inga PDF-fil­er för Marty
När det gäller hur visionär “Till­ba­ka till framti­den 2” är i sin tekniska förut­sägelser, stäm­mer förvå­nans­värt myck­et föru­tom en myck­et enkel sak: pap­peret. I fil­men finns fort­farande fysiska doku­ment i sto­ra sta­plar som spot­tas ut av tun­ga fax­mask­in­er och den mest avancer­ade meto­den är uppfinnin­gen av det så kallade damm-avvisande pap­pret. Så ser det inte ut i dag: Adobe lanser­ade PDF-filen i bör­jan 90-talet och till­sam­mans med pekskär­mar, läs­plat­tor och oli­ka mol­ntjän­ster har möjlig­gjort att det fysiska doku­mentet näs­tan är bor­ta. Över 50 mil­jarder PDF-doku­ment i Adobe Acro­bat lästes på tele­fon­er, surf­plat­tor och dator­er under det senaste året.

Läs mer på: CMO.com