Adobe Digital Index spår nytt julhandelsrekord på nätet

Årets ”Adobe Dig­i­tal Index: Hol­i­day Shop­ping Pre­dic­tion” har släppts och vis­ar på mån­ga intres­san­ta find­ings inför den stun­dande jul­han­deln på nätet. Bland annat vis­ar rap­porten att årets jul­han­del på nätet vän­tas slå nya reko­rd. Under novem­ber och decem­ber beräk­nas den sven­s­ka näthandeln omsät­ta 34 mil­jarder kro­nor, vilket motsvarar en ökning med 5 pro­cent från föregående år. Den 7 decem­ber vän­tas e‑handeln nå sin peak och under dagen beräk­nas näthandeln omsät­ta 871 miljon­er kronor.

Adobe har låtit under­sö­ka trafiken från över en biljon webb­sidebesök hos 4 500 e‑handelssajter som lig­ger till grund för rap­porten ”Adobe Dig­i­tal Index: 2015 Hol­i­day Shop­ping Pre­dic­tion”. Den vis­ar att den sven­s­ka jul­han­deln beräk­nas slå nytt reko­rd och omsät­ta 34 mil­jarder kro­nor (4 mil­jarder USD), en ökning med 5 pro­cent jäm­fört med föregående år. Den 7 decem­ber är dagen som vän­tas omsät­ta all­ra mest, med 871 miljon­er kro­nor. Vilket motsvarar en ökning med 84 pro­cent mot det årli­ga dagssnittet.

https://blog.adobe.com/media_12903a7297b1997f47e7a6b902dc252d38b42382.gif

Med enor­ma mängder data från tusen­tals e‑handelssidor har vi möj­lighet att göra väldigt exak­ta beräkningar av hur den stun­dande e‑handeln vän­tas utveck­las, både i Sverige och på glob­al nivå. Rap­porten vis­ar att vi kan vän­ta oss ett nytt e‑handelsrekord i jul, myck­et tack vare fler köp via mobi­la enheter och mer mogna konsumenter.

Online­försäljnin­gen inför jul är vik­tig efter­som jul­han­deln står för 19,8 pro­cent av den årli­ga e‑handeln i Sverige. Motsvarande siffror för våra nordiska grannlän­der är 20,6 pro­cent i Norge, 20,1 pro­cent i Dan­mark och 18,6 pro­cent i Fin­land. På glob­al nivå vän­tas jul­han­deln stå för 20 pro­cent av årets försäljn­ing.

Adobe2ny
https://blogsimages.adobe.com/digitaleurope/files/2015/11/Adobe2ny.jpg

Rap­porten vis­ar ock­så att:

Om rap­porten

Adobe Dig­i­tal Index byg­ger på analys av över en biljon (1 000 000 000 000) besök på 4 500 e‑handelssidor sedan 2008. Tidi­gare analyser har ham­nat inom två pro­cents fel­mar­gin­al. Läs rap­porten i sin hel­het här. Läs mer om rap­porten här: